Wat is milieueffectenrapportage?

Milieueffectrapportage – kortweg m.e.r. - is een geheel van procedurestappen die ertoe leiden dat betrouwbare en relevante milieu-informatie ter beschikking is van overheden en een ruim publiek op het ogenblik dat tussenliggende of definitieve beleidsbeslissingen worden genomen.

De milieueffectrapportage kan leiden tot milieueffectrapporten voor plannen, programma’s of projecten (plan-MER of project-MER). Daarin schatten deskundigen op een wetenschappelijk verantwoorde manier de ernst van de milieueffecten in die het plan, programma of project kan veroorzaken. Bij de ernstige effecten stellen de deskundigen milderende maatregelen voor. Een alternatievenonderzoek is een ander kenmerk van een milieueffectrapport.

In welbepaalde gevallen is het niet nodig om een MER op te stellen. Een van de voorwaarden daarvoor is dat men kan aantonen dat het beschouwde plan, programma of project niet leidt tot aanzienlijke milieueffecten.

Een plan-MER hoort bij een plan of programma dat een overheidsinstantie wil vaststellen. Voorbeelden zijn gemeentelijke, provinciale en gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Een project-MER hoort bij een vergunning. Voorbeelden zijn stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen. Plannen en programma’s vormen meestal het kader voor uiteenlopende vergunningen. Ze geven een aantal randvoorwaarden aan waaraan toekomstige projecten moeten voldoen. Vergunningen daarentegen bepalen de randvoorwaarden voor een concreet project. Het onderzoekniveau van een plan-MER is daarom in veel gevallen meer generiek dan bij een project-MER.