Wat als je de milieuregelgeving niet naleeft?

Als je de milieuregelgeving niet naleeft, kan dat opgemerkt worden door een toezichthouder (die bevoegd is voor het toezicht op die regelgeving) of door de politie. Ook een burger kan dit signaleren, zodat de bevoegde instantie ter plaatse kan komen om vaststellingen te doen.

Afhankelijk van de aard van de feiten kan je (preventief) een raadgeving ontvangen om een toekomstige schending te voorkomen of (reactief) een aanmaning krijgen om een schending te beëindigen en de gevolgen ongedaan te maken.

Na het vaststellen van een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf, kan respectievelijk een verslag van vaststelling of een proces-verbaal worden opgemaakt. Gelijktijdig kan ook een besluit genomen worden om bestuurlijke maatregelen op te leggen gericht op herstel.

Een proces-verbaal kan ten slotte leiden tot een strafrechtelijke sanctie of tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete. Een verslag van vaststelling kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete.

Bestuurlijke handhaving

Bestuurlijke handhaving betekent dat een dossier niet strafrechtelijk door gerechtelijke instanties wordt afgehandeld, maar wel bestuurlijk door de overheid behandeld wordt. Bestuurlijke handhaving kan de vorm aannemen van:

Bestuurlijke maatregelen

Een bestuurlijke maatregel is gericht op het herstel van het leefmilieu en kan meerdere vormen aannemen. Ook benadeelde derden kunnen aan de personen bevoegd om bestuurlijke maatregelen op te leggen verzoeken om dat te doen. 

Samen met bestuurlijke maatregelen kan door gewestelijke toezichthouders ook een bestuurlijke dwangsom worden opgelegd voor het geval de bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig worden uitgevoerd. De dwangsom kan opgeëist worden vanaf de dag nadat de bestuurlijke maatregelen moesten zijn uitgevoerd.

Bestuurlijke geldboetes

Een bestuurlijke geldboete is een sanctie waarbij je als overtreder verplicht wordt om een geldsom te betalen. Samen met de bestuurlijke geldboete kan ook een voordeelontneming worden opgelegd. Dat is een bijkomende sanctie waarbij je verplicht wordt om een bedrag te betalen ter waarde van het verkregen vermogensvoordeel.

Strafrechtelijke handhaving

Bij bepaalde ernstige milieumisdrijven kan het parket een minnelijke schikking voorstellen of de overtreder dagvaarden voor de rechtbank, die een gevangenisstraf en/of strafrechtelijke geldboete kan uitspreken.

Contacteer ons
Afdeling Handhaving
Bestuurlijke maatregelen

Alles over het afdwingen van herstel via bestuurlijke maatregelen.

Bestuurlijke geldboetes

Alles over het sanctioneren van overtreders via bestuurlijke geldboetes.

Wat is het verschil tussen een milieu-inbreuk en een milieumisdrijf?

Milieu-inbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade aan mens of milieu. Alle andere milieuschendingen, zoals de ernstige vormen van milieucriminaliteit, zijn milieumisdrijven.