Waar kan je terecht met milieuklachten zoals geluidshinder, geurhinder,...?

Wat zijn milieuklachten?

Een milieuklacht ontstaat wanneer je je stoort aan de toestand van het milieu op het grondgebied van je gemeente,  De meeste milieuklachten hebben te maken met een lawaai- of geurprobleem. Daarnaast kan je ook hinder ondervinden van heel wat andere milieuproblemen.

Enkele voorbeelden:

 • Een burger meldt zich aan het infoloket van de gemeente met volgende klacht: "De buren verbranden altijd afval in hun tuin; wij kunnen geen was buiten ophangen of die zit onder de roetneerslag".
 • De politie meldt dat een ganse wijk klaagt over een stankwolk uit de industriezone.
 • Een burger telefoneert naar de milieudienst met volgende klacht: "Mijn moeder klaagt over overwaaiend zaad van distels in haar tuin".
 • Een burger klaagt over lawaaihinder van de nabijgelegen fuifzaal.
 • Iemand meldt aan de milieudienst dat er in zijn buurt de laatste weken sluikstorters aan het werk zijn.

Wat moet je doen als je een milieuklacht hebt?

Bij dringende klachten kan je terecht bij:

 • het centrale meldpunt voor milieuklachten van je gemeente (meestal de milieudienst) - binnen de kantooruren;
 • de lokale politie - buiten de kantooruren.

In sommige gemeenten is hiervoor één telefoonnummer ingesteld.

Hinder veroorzaakt door buren

 1. Praat en ga in dialoog met je buur, .. soms is de hinder gebaseerd op onwetendheid van de tegenpartij of op misverstanden.
 2. Als de dialoog tussen beide partijen niets oplevert, dan kan je een bemiddelaar inschakelen. Dit is meestal gratis. Je contacteert best de milieuambtenaar van je gemeente om je hierbij te helpen.
 3. Lukken deze eerste twee stappen niet? Dan kan je formele actie ondernemen door je klacht officieel te melden. De meeste gemeenten beschikken intussen over een centraal meldpunt voor milieuklachten dat je telefonisch of per mail kan bereiken.
 4. Als laatste stap kan je het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. In eerste instantie kan je je richten tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces, het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure. 
 5. Als alle voorgaande stappen niets hebben opgeleverd, kun je je eventueel nog wenden tot de burgerlijke rechtbank.

Hinder veroorzaakt door een milieuvergunningsplichtige inrichting

 1. Praat en ga in dialoog met het bedrijf, café,... Grote bedrijven hebben vaak een rechtstreekse meldingslijn waar je op terecht kan.
 2. Leidt dit tot niets, dan neem je best contact op met de milieudienst van de gemeente waar de inrichting zich bevindt.
 3. De gemeente is bevoegd om toe te zien op de naleving van de milieureglementering die van toepassing is op de hinderlijke inrichtingen die zijn ingedeeld onder klasse II en III (de minst hinderlijke inrichtingen en activiteiten).  
  Wanneer het gaat om een klasse I of IIA-inrichting (meest hinderlijke) kan de lokale toezichthouder vaststellingen doen op basis van zintuiglijke waarneming en zaken onderzoeken, maar de belangrijkste bevoegdheden, het nemen van bestuurlijke maatregelen, liggen bij  de  Vlaamse Milieu-inspectie.
 4. Als het gemeentebestuur weigert om op te treden tegen zware milieuhinder die wordt veroorzaakt door een klasse II of III-inrichting, dan zal Milieu-inspectie optreden in de plaats van de gemeente.
  Ben je van oordeel bent dat je door de gemeentediensten niet correct wordt behandeld? Dien dan een klacht in bij de klachtenmanager van je gemeente. Hiervoor contacteer je best de  ombudsdienst van de gemeente. Deze onpartijdige instantie zal dan nagaan of de betrokken dienst of gemeenteambtenaar al dan niet correct heeft gehandeld en zal hiervan eventueel verslag uitbrengen aan het gemeentebestuur. 
 5. Krijg je geen bevredigend antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kan je klacht indienen bij de provincie gouverneur of bij de Vlaamse minister voor binnenlands bestuur.  De gouverneur of minister zal op basis van een onderzoek beslissen om al dan niet op te treden tegen het gemeentebestuur. Voel je je  onheus behandeld door een dienst van de Vlaamse overheid? Dan kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

Hinder veroorzaakt door niet-ingedeelde inrichtingen of "vrije velddelicten"

Sommige vormen van milieuhinder worden niet veroorzaakt door een ingedeelde inrichting, maar door een niet-ingedeelde inrichting of vallen onder de 'vrije velddelicten' .

Voorbeelden hiervan zijn de onregelmatige afbraak van asbesthoudende materialen , waterverontreiniging door een lekkende particuliere stookolietank, geluidsoverlast a.g.v. een openlucht muziekactiviteit, sluikstorten en -stoken, ongeoorloofd pesticidengebruik ...

Ondervind je hinder van zo'n activiteit, neem dan contact op met de lokale milieudienst of politie. 

Vragen over de milieuvergunningsklasse (1, 2 of 3) van een bepaald bedrijf

de gemeentelijke milieudienst (de gemeente heeft een openbaar register)

Vragen over de inhoud van een bepaalde milieuvergunning

 de gemeentelijke milieudienst (álle milieuvergunningen liggen bij de gemeente vrij ter inzage voor het publiek)

Historische bodemverontreiniging

 OVAM

Verlaten bedrijfsterreinen

 OVAM

Achterlaten van afval

Verbranden van huishoudelijk afval door particulieren

lokale politie

Mestproblematiek (bv. uitrijden van mest in een niet toegestane periode)

 lokale miliedienst of de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij

Sproeistoffen

de dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gezondheidsklachten die in verband staan met hinderlijke inrichtingen

de afdeling Toezicht Volksgezondheid (of kortweg Gezondheidsinspectie) van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Overtredingen in natuurgebieden

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Overtredingen in bossen

Agentschap Natuur en Bos (ANB)