Vlaams Milieubeleidsplan

Op basis van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM, 1995) wordt om de 5 jaar een milieubeleidsplan opgesteld. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA 4) is de opvolger van MINA 3(+), dat liep tot eind 2010. Voorlopig is er geen MINA 5 en blijft MINA 4 gelden. Het Milieubeleidsplan staat niet op zich, maar baseert zich op onder meer het Milieurapport en het Natuurrapport en wordt geoperationaliseerd via de milieujaarprogramma’s.

Het Milieubeleidsplan 2011-2015 bestaat uit zes hoofdstukken: een schets van de context, de langetermijndoelstellingen, de overheidsinterne engagementen, de plandoelstellingen, de milieuthema’s en tot slot de maatregelenpakketten.

Overzicht projecten MINA 4-plan

Vind hier een overzicht van de lopende projecten uit het laatste milieubeleidsplan (MINA 4).

Opvolging doelstellingen MINA 4-plan

Indicatoren en opvolging voor de doelstellingen uit MINA 4

Contacteer ons
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning