Vlaams Milieubeleidsplan

DABM gewijzigd

Door een aanpassing van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid is de verplichting opgeheven om een vijfjaarlijks milieubeleidsplan (MINA-plan) en een jaarlijks milieujaarprogramma op te maken.  De decreetswijziging kadert in het streven naar een meer efficiënte overheid.

De argumentatie voor deze beslissing luidt: “Per milieuthema (water, lucht, afval en materialen, lawaai,...) worden sectorale plannen en programma’s opgesteld, vaak vanuit Europese verplichtingen. Dit samenvatten in een overkoepelend milieubeleidsplan biedt weinig meerwaarde en betekent een onnodige werklast. Ook het jaarlijks milieujaarprogramma dat de begroting begeleidt, bevat weinig meerwaarde aangezien het neerkomt op het herschrijven van de beleidsbrief die ook samen met de begroting wordt ingediend en behandeld wordt in het Vlaams Parlement.”

Het Departement Omgeving wil de sterke punten van het milieubeleidsplan niet verloren laten gaan. Zo geeft het plan vorm aan de langetermijnvisie over het milieubeleid, bevat het SMART-geformuleerde plandoelstellingen, en bovendien werden verschillende transversale projecten geïnitieerd vanuit het milieubeleidsplan.

Het  Departement Omgeving onderzoekt hoe het de sterke punten van het plan kan integreren in een toekomstige omgevingsbeleidsplanning met de maatschappelijke meerwaarde ervan als uitgangspunt. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 is het laatste dat werd opgemaakt.   

Overzicht projecten MINA 4-plan

Vind hier een overzicht van de lopende projecten uit het laatste milieubeleidsplan (MINA 4).

Opvolging doelstellingen MINA 4-plan

Indicatoren en opvolging voor de doelstellingen uit MINA 4

Contacteer ons
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning