Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

Onder het Kyotoprotocol heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen met 5,2% te verminderen t.o.v. 1990, een belangrijke eerste stap. Om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 2°C t.o.v. het pre-industrieel niveau is er echter veel meer nodig dan dat. Met het Vlaams Mitigatieplan (VMP 2013-2020) zet Vlaanderen verder in op het verminderen van de broeikasgasuitstoot, richting de emissiereductie van 80 tot 95% die nodig is tegen 2050.

Het VMP werd opgesteld in overleg met het middenveld. Het klimaatbeleid kan immers alleen maar effectief en efficiënt zijn als het een breed draagvlak heeft. Daarom werd onder de noemer van de Vlaamse Klimaatconferentie (VKC) een breed inspraakproces opgezet.
 
Toekomstplannen

De komende jaren zullen de maatregelen in het Vlaams Mitigatieplan verder worden uitgewerkt en uitgevoerd, waar nodig in overleg met het middenveld. Daarbij gaat vanuit het beleidsveld leefmilieu bijzondere aandacht naar de operationalisering van de projecten die cofinanciering krijgen vanuit het Vlaams Klimaatfonds. Het VMP zal nauwgezet opgevolgd en – indien nodig – bijgestuurd worden via jaarlijkse voortgangsrapporten. Daarnaast zal er in het kader van het Vlaams Klimaatfonds een nieuw financieringskader voor interne maatregelen op langere termijn (2013-2020) voorbereid worden. Ook wordt er verder gewerkt aan een “koolstofarme ontwikkelingsstrategie” richting 2050 voor Vlaanderen, o.a. via het nodige studiewerk.

 

Voortgang van het project   

 • 28 juni 2013: de Vlaamse Regering keurt het VKP 2013-2020 definitief goed.
 • 1 februari 2013: de Vlaamse Regering keurt de conceptnota met het eerste ontwerp van het VKP 2013-2020 goed.
 • 27 september 2012: een uitgebreide rapportering met de stand van zaken van de voorbereiding van het VMP wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Dit document werd aangekondigd in de 2e rapportering i.v.m. het VMP (conceptnota 20/07/2012). Er wordt meer in detail verslag uitgebracht van alle in het voorbereidingstraject voorgestelde en onderzochte maatregelen. Daarnaast werd ook informatie toegevoegd die werd teruggevonden in de literatuur en bij screening van beleidsplannen uit de ons omringende landen. De vermelde conclusies en verdere stappen zijn conform de conceptnota van 20 juli 2012.
 • 20 juli 2012: de Vlaamse Regering keurt de conceptnota met de stand van zaken van het voorbereidingstraject van het VMP goed.
 • 13 juli 2012: oprichting van het Vlaams Klimaatfonds. Er wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van de beschikbare middelen binnen de begroting van elk beleidsdomein voor het bekostigen van de maatregelen. Daarnaast dient het Vlaams Klimaatfonds als overkoepelend financieel kader.
 • Juni 2012: oplevering van de ondersteunende studie.
 • December 2011 – voorjaar 2012: sectorale rondetafelconferenties voor elk van de niet-ETS-sectoren (gebouwen, transport, landbouw en niet-ETS industrie en energie).
 • 23 december 2011: de stand van zaken van het voorbereidingstraject van het VMP wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. In hetzelfde document staat ook het verslag van het startmoment van de VKC.
 • 25 november 2011: Startmoment VKC – luik mitigatie.
 • Oktober 2011: de Vlaamse Taskforce Mitigatie wordt officieel samengeroepen.
 • Juli 2011: de Vlaamse Regering keurt de conceptnota met het voorbereidingstraject van het derde VKP goed.
 • April 2011: een ondersteunende studie voor het opstellen van het VMP gaat van start. De studie brengt in overleg met alle betrokken. beleidsdomeinen beleidsscenario’s in kaart voor de niet-ETS-sectoren. In een latere fase zal de input van het middenveld geïntegreerd worden (via de VKC). 
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)