Vlaams Actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020

Het actieplan geeft uitvoering aan het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 waar specifieke bijkomende acties voor F-gassen werden gevraagd.

Het Vlaams actieplan reductie uitstoot van F-gassen 2015-2020:

  • zet in op verhoogde sensibilisering van de betrokken doelgroepen rond lekdicht onderhoud van koelinstallaties en de naleving van de regelgeving;
  • bevat initiatieven die de controle op de verkoop en het gebruik van F-gassen aanmoedigen;
  • besteedt aandacht aan de training van technici in het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven;
  • beoogt bijkomende reductiemaatregelen in de chemische sector.

Het actieplan moet ervoor zorgen dat de F-gasuitstoot in het Vlaamse Gewest in 2020 nog slechts 1,8 Mton CO2-eq bedraagt. Waar mogelijk moet het ervoor zorgen dat er tegen dan zelfs bijkomende reducties worden gerealiseerd. Ook moet het de nodige stimulans, sturing en kader creëren zodat het Vlaamse Gewest haar F-gasemissies nog sterker kan reduceren (tot +/- 1 Mton CO2-eq in 2030).

Studiedag 7 juli 2016 over reducties van F-gassen bij koeling

Op 7 juli 2016 organiseerde de Vlaamse overheid een studiedag over reducties van F-gassen bij koeling i.k.v. het Vlaams Actieplan reductie uitstoot F-gassen 2015-2020 en de Vlaamse Klimaat- en Energietop.

Contacteer ons
Dienst Klimaat