Verplichtingen onder het EU-ETS

Als een installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt,  dan gelden er een aantal verplichtingen voor die installatie. Hier vind je een beknopt overzicht van de geldende verplichtingen met links voor meer informatie.

Welke installaties vallen er onder het EU ETS

Het toepassingsgebied van het EU ETS staat beschreven in pdf bestandBijlage 1 bij de EU ETS-richtlijn (2003/87/EG) (43 kB). De Europese Commissie heeft ook verdere richtsnoeren (pdf, 114kB) opgesteld over hoe deze bijlage geïnterpreteerd moet worden.

Zodra een installatie één van deze activiteiten uitvoert, valt hij onder het EU ETS en gelden onderstaande verplichtingen.

Wat te doen indien uw installatie onder het EU ETS valt?

Als je vaststelt of vermoedt dat je installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt, contacteer dan zo snel mogelijk de bevoegde autoriteit via emissierechten@vlaanderen.be . Zij bekijken samen met jou of de installatie inderdaad onder het EU ETS valt, en zullen vervolgens meer info geven over de te ondernemen acties.

Welke verplichtingen (en sancties) gelden er voor installaties onder het EU ETS

Broeikasgasvergunning

Elke installatie die minstens één activiteit onder het EU ETS uitvoert, moet beschikken over een broeikasgasvergunning. Deze broeikasgasvergunning is in Vlaanderen geïntegreerd in de milieuvergunning (de zogenaamde ‘Y-rubrieken’ in de milieuvergunning).

Exploitanttegoedrekening

Elke installatie onder het EU ETS moet beschikken over een exploitanttegoedrekening in het Europese broeikasgasregister. Via deze rekening kunnen emissierechten ontvangen, verhandeld en ingeleverd worden. Het broeikasgasregister wordt voor België beheerd door de Dienst Klimaat van de FOD Leefmilieu. Zodra een installatie onder het EU ETS valt, stuurt de Vlaamse bevoegde autoriteit een verzoek naar deze registeradministrateur om een exploitanttegoedrekening te openen. De federale registeradministrateur neemt vervolgens contact op met de exploitant om de verdere stappen te overlopen.

Monitoring en continue verbetering

Elke installatie onder het EU ETS moet altijd beschikken over een actueel monitoringplan. Dit monitoringplan beschrijft hoe de exploitant de broeikasgasemissies in de installatie zal meten/berekenen, en moet te allen tijde overeenkomen met de situatie in de installatie. Hiertoe moet er elk jaar tegen ten laatste 15 november een voorstel van geactualiseerd monitoringplan (voor het volgende jaar) indienen.

Installaties moeten steeds nagaan of hun monitoringsmethodiek nog verbeterd kan worden. Om dit principe om te zetten in de praktijk, moet er op bepaalde tijdstippen en onder bepaalde voorwaarden een verbeteringsverslag ingediend worden.

Rapportering en verificatie

Na elk jaar moet elke installatie zijn emissies – gemeten/berekend o.b.v. de methodologie in het goedgekeurde monitoringplan – rapporteren door een emissiejaarverslag in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Het emissiejaarverslag moet elk jaar tegen 14 maart ten laatste ingediend worden.

Dit emissiejaarverslag moet voor de indiening geverifieerd worden door een geaccrediteerde en onafhankelijke verificateur. Het verificatieverslag moet samen met het emissiejaarverslag ingediend worden.

Inlevering van emissierechten

Na de jaarlijkse rapportering (en goedkeuring) van broeikasgasemissies moet elke installatie voldoende emissierechten inleveren om zijn emissies af te dekken (1 emissierecht per ton CO2eq.). De inlevering moet ten laatste op 30 april van elk jaar uitgevoerd worden.

Als een installatie tegen 30 april onvoldoende emissierechten heeft ingeleverd, voorziet de Europese wetgeving een boete van 100,-  euro per niet-ingeleverd emissierecht. Deze boete ontslaat de installatie ook niet van deze verplichting: de installatie dient de emissierechten alsnog in te dienen tegen 30 april van het jaar er op (of er wordt opnieuw een boete van 100,- euro per niet-ingeleverd emissierecht opgelegd).  Bovendien wordt de naam van de installatie gepubliceerd op deze website.

Toewijzing van emissierechten

In sommige gevallen kan een installatie in aanmerking komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten. In de praktijk komt het er op neer dat de meeste industriële installaties een toewijzing kunnen aanvragen, voor elektriciteitsproducenten kan slechts uitzonderlijk een toewijzing verleend worden (bv. bij sommige WKKs). De toewijzing voor elk jaar wordt op 28 februari van dat jaar gestort op de exploitanttegoedrekening

De installaties die al sinds 2013 onder het EU ETS vallen, hebben hun toewijzingsaanvraag ingediend. Nieuwe installaties – of bestaande installaties met een significante capaciteitsuitbreiding – kunnen een nieuwkomersaanvraag indienen.

Eenmaal er een toewijzing is toegekend, moet elke installatie verplicht jaarlijks nagaan of er sprake is van een (gedeeltelijke) stopzetting of een significante capaciteitsvermindering. Zo ja, moet dit verplicht gemeld worden tegen 31 december van het jaar waarin de stopzetting of capaciteitsvermindering heeft plaatsgevonden. De toewijzing zal overeenkomstig aangepast worden. In het geval van een volledige stopzetting vervallen de ETS-verplichtingen vanaf het volgende kalenderjaar.

Contacteer ons
Team ETS vaste installaties