Verplichte erkenning voor MER-coördinatoren

De verplichte erkenning van de MER-coördinator komt eraan

Vanaf 1 januari 2020 moet een MER-coördinator erkend zijn om een team van erkende MER-deskundigen te leiden tijdens de opmaak van een milieueffectrapport.
Deze erkenning werd reeds eind 2002 voorzien in titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Het was echter nog wachten op een verdere uitwerking en een effectieve invoering van deze erkenning. Via de VLAREM-trein 2017 zal de erkenning van de MER-coördinator ingevoerd worden in VLAREL. Deze trein wordt binnenkort definitief goedgekeurd.

Terwijl MER-deskundigen specialisten zijn, zijn MER-coördinatoren generalisten die het overzicht houden over de volledige studie en beschikken over de nodige analytische en synthetiserende vaardigheden om een goede scoping uit te voeren en de interdisciplinaire verbanden te zien en te leggen. Zij moeten een basiskennis hebben van de verschillende disciplines binnen het MER gezien zij borg staan voor de onderlinge afstemming tussen de disciplines en een kwaliteitsvolle uitwerking van de niet-sleuteldisciplines, de algemene hoofdstukken en de niet-technische samenvatting. Daarnaast is de MER-coördinator een manager. Hij moet in staat zijn het team van erkende MER-deskundigen aan te sturen, wat de nodige leidinggevende en coachende competenties vereist. Hij staat in voor het overleg en de samenwerking tussen de verschillende partijen, betrokken bij het MER, en zorgt voor de planning en de organisatie. Ook is hij in staat om overtuigend en duidelijk te communiceren over het procesverloop naar de verschillende betrokken partijen toe en zet aan tot participatie. Tenslotte beschikt hij over de nodige redactionele vaardigheden om van het MER een samenhangend geheel te maken met een duidelijke niet-technische samenvatting.

De erkenningsvoorwaarden voor een MER-coördinator zijn gericht op praktische ervaring en opleiding waaruit de beheersing van deze specifieke competenties en de basiskennis inzake de verschillende disciplines van het MER moeten blijken. Zo moet een toekomstig MER-coördinator een natuurlijke persoon zijn, minstens de graad van master, bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben, minstens drie jaar praktische ervaring hebben met het meewerken aan de coördinatie van milieueffectrapporten, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, en met gunstig gevolg een opleiding hebben gevolgd waarin minstens de volgende onderwerpen en competenties aan bod zijn gekomen:

 1. competenties (minstens 40 uur):

  • leiding geven;
  • plannen en organiseren;
  • samenwerken;
  • communicatieve en participatieve vaardigheden;
  • coachen;
  • overtuigingskracht;
  • redactionele vaardigheden.
    
 2. basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur).


Voor personen die tot op heden de taak van MER-coördinator uitgevoerd hebben en deze in de toekomst willen verderzetten, maar niet de gevraagde opleiding hebben kunnen genieten, is een overgangstermijn voorzien: op basis van een aanvraag die moet worden ingediend vóór 1 januari 2020 kan een persoon als MER-coördinator worden erkend als hij minstens vijf jaar ervaring heeft in de coördinatie van milieueffectrapporten.
 

Van zodra de wetgeving in werking treedt, zal het formulier voor het aanvragen van een erkenning als MER-coördinator via deze website ter beschikking worden gesteld.

Raadpleeg hier de teksten van de VLAREM-trein.

Contactgegevens
Afdeling GOP - Team Erkenningen
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België