Veiligheidsrapportage

Over veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage is een vorm van rapportage waarin het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in zogenaamde Seveso-inrichtingen centraal staat. In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage:

Seveso-inrichtingen

Veiligheidsrapportage is van toepassing op Seveso-inrichtingen. Men onderscheidt, volgens de Seveso-status, hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen.

Regelgeving Veiligheidsrapportage

De basis voor veiligheidsrapportage ligt in de regelgeving over de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

VR-deskundigen

Veiligheidsrapporten moeten opgesteld worden door erkende VR-deskundigen.

Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages

Het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages [RLBVR] bundelt alle vormelijke en technische richtlijnen, leidraden, procedures, instructies en voorschriften voor het opstellen van een veiligheidsrapport of een veiligheidsnota.

Een belangrijk onderdeel van het [RLBVR] is het Handboek Risicoberekeningen ([HBRB]), dat alle technische richtlijnen en voorschriften bevat voor het uitwerken van een kwantitatieve risicoanalyse in een veiligheidsrapport.

Onderzoek veiligheidsrapportage

De dienst Veiligheidsrapportering laat onderzoeksprojecten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Nieuwsberichten
Openbaarheid veiligheidsrapportage

De documenten en rapporten die in het kader van de veiligheidsrapportage opgemaakt worden, zijn onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.

Lijsten Veiligheidsrapportage
  • Lijst van Seveso-inrichtingen
  • GIS-bestand terreinen Seveso-inrichtingen
  • Lijst van behandelde veiligheidsrapporten
  • Lijst van erkende VR-deskundigen
  • ...