Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

ACTUEEL

23 februari 2016: publicatie in het Staatsblad van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Decreet en besluit treden binnen een jaar en dus op 23 februari 2017 in werking.


Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld.

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015  en 27 november 2015.

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen,  de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure). De relevante uitvoeringsbesluiten en voormelde decretale bepalingen worden hieronder vermeld.

 

I.Procedurele bepalingen
 

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

* gecoördineerde versie van het decreet (pdf)

* oorspronkelijk decreet en de wijzigende decreten met hun memorie van toelichting

 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

* tekst van het besluit van 27 november 2015 (pdf)

* tekst van het verslag bij het besluit van 27 november 2015 (pdf)

* bijlagen bij het besluit met de hoofdformulieren voor het analoog indienen van:

aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteitenbijlage 1
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grondenbijlage 3
melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteitenbijlage 7
verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaardenbijlage 5
aanvraag tot bijstelling van de verkavelingbijlage 6
melding van overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteitbijlage 4
mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duurbijlage 19

* addenda-bibliotheek (bijlage 2 bij het besluit): bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te vertrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

* tekst van het besluit van 13 februari 2015

* tekst van het verslag bij het besluit van 13 februari 2015

* bijlage 1: de Vlaamse lijst

* bijlage 2: de provinciale lijst

 

Inhoudelijke bepalingen
 

  • Voor Milieu

* Titel V van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)

* Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)

* Indelingslijst bij VLAREM II als bijlage 1 vanaf 23 februari 2017

* Besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties ( VLAREM III)

  • Voor Ruimtelijke Ordening

* Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  en uitvoeringsbesluiten

 

De omgevingsvergunning in een notendop

Met de invoering van de omgevingsvergunning is een grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen op til.

Ondernemers die industriële of ambachtelijke activiteiten willen starten, zullen niet langer alle stappen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten doorlopen, één procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan. Meer info.

 

De omgevingsvergunning van startnota tot decreet, van concept tot concrete procedure

De integratie van de stedenbouwkundige procedure en de milieuvergunningsprocedure is geen sinecure en zet heel wat in beweging. Er moet immers rekening gehouden worden met de rechten van de burger, de belangen van bedrijfswereld en de noden van alle politieke beleidsniveaus in Vlaanderen en hun milieu- en RO-administraties. Er kan dus niet over één nacht ijs gegaan worden.

Op 22 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering de eerste startnota betreffende de omgevingsvergunning goed. Ondertussen werden reeds verschillende belangrijke stappen genomen. Meer info over de genese van het decreet en bijhorende teksten.