Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Startpagina voor informatie over milieuvergunningen in het Vlaamse Gewest

26 augustus 2016: VLAREM-trein 2015 gepubliceerd in het Staatsblad.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu (VLAREM-trein 2015) dat VLAREM II en VLAREL wijzigt, treedt in werking 10 dagen na publicatie (5 september 2016).

Andere besluiten van de Vlaamse Regering die de VLAREM-trein 2015 wijzigt zijn :

 • Project-m.e.r.-besluit
 • Stooktoestellenbesluit
 • Milieuhandhavingsbesluit
 • VLAREMA
 • BVR van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen
 • VLAREM-trein 2013.

Belangrijkste thema’s van de VLAREM-trein 2015:

 1. Vertaling van de volgende Vlaamse BBT-studies in VLAREM II.

 

 • De verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen : nieuwe subafdeling 5.2.2.9.bis in VLAREM II,
 • De verf-, lak-, drukinkt- en lijmproductie : wijziging van artikel 5.4.2.3, § 3, 5.59.3.2, § 2 en bijlage 5.3.2 van VLAREM II;
 • De grafische sector : wijziging van artikel 5.11.0.5, § 2, en bijlage 5.3.2 van VLAREM II;
 • De asfaltcentrales : wijziging van artikel 5.30.2.2, § 1, en 5.30.2.3 van VLAREM II;
 • De oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen : wijziging van punt 55 van bijlage 5.3.2 bij VLAREM II.
2. Een nieuw kader van geluidsnormen en maatregelen in het VLAREM II voor laad- en losverrichtingen bij de supermarkten die ingedeeld zijn als hinderlijke inrichting.

Het nieuwe geluidskader is van toepassing op inrichtingen die vallen onder categorie 47.11 van het referentiekader voor de productie en de verspreiding van statistieken met betrekking tot economische activiteiten in Europa (NACE 2008) en die ingedeeld zijn als een hinderlijke inrichting via rubriek 16.3.1 van de indelingslijst omwille van de koelinstallaties. Een bijkomende beperking van de scope betreft het feit dat de supermarkt ook uitgerust moet zijn met een bedrijfseigen laad- en losplaats om gebruik te kunnen maken van het aangepaste geluidsnormenkader.


3. Integratie van 13 erkenningen inzake gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen in het VLAREL en uitvoering van de verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006.

VLAREL bevat de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, uitgezonderd de 13 erkenningen (= technici, examencentra, bedrijven en keuringsinstellingen) die te maken hebben met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.
Bij dit besluit worden de voormelde 12 erkenningen in het VLAREL geïntegreerd en  in overeenstemming gebracht met de verordening (EG) nr. 842/2006 die door een nieuwe verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006 die op 1 januari 2015 in werking is getreden.

De volgende afzonderlijke besluiten mbt voormelde erkenningen worden opgeheven en er wordt in een overgangsregeling voorizen:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur;
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen.


Meer uitleg over de wijzigingsbepalingen vinden jullie terug in de algemene toelichting en de artikelsgewijze bespreking van de VLAREM-trein.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2016-08-26&numac=2016036115
 

Raadpleeg hier de gecoördineerde teksten van VLAREM II en de bijlagen.

 

Toelichtende nota verlengingsbepaling PAS op verzoek

Deze nota van de Afdeling Milieuvergunningen wordt opgemaakt als antwoord op de vele vragen over de verlenging op verzoek van de vergunningstermijn van bepaalde milieuvergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak (PAS). Een verlenging op verzoek kan tot 31 december 2019. Deze nota bevat ook een voorbeeldformulier voor een verlenging op verzoek.

Download de nota

3 mei 2016: Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III


Er staat een voorontwerpbesluit tot wijziging van hoofdzakelijk titel III van het VLAREM op stapel. Met dit voorontwerp van wijzigingsbesluit wordt aan titel III van het VLAREM bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de GPBV-installaties voor de productie van platen en panelen van hout.


Om eenieder de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, werd de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.


Opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerpbesluit konden tot uiterlijk 2 juni 2016 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen. 

18 maart 2016: VLAREM-trein 2015/Zomertrein definitef goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 18 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpbesluit "VLAREM-trein 2015/Zomertrein" (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu). De volgende stap is de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking, tenzij andersluidende overgangsbepalingen.

Download de definitief goedgekeurde regelgevende tekst
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering
Download bijlage 1
Download bijlage 2
Download bijlage 3
Download bijlage 4
Download bijlage 5
Download bijlage 6
Download bijlage 7
Download bijlage 8
Download bijlage 9
Download bijlage 10
Download bijlage 11
Download bijlage 12
Download bijlage 13
Download bijlage 14
Download bijlage 15


18 maart 2016: wijzigingsbesluit VLAREM III gepubliceerd

Op 18 maart 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide en de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas.

 

12 december 2015: Wijzigingsbesluit VLAREM III definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 12 december 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit “Wijzigingsbesluit VLAREM III” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas). De volgende stap is de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit treedt tien dagen na deze publicatie in werking. U kan hier de stukken van definitieve goedkeuring downloaden.

Download de definitief goedgekeurde regelgevende tekst wijziging VLAREM III
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering wijziging VLAREM III
Download bijlage 1 bij wijziging VLAREM III
Download bijlage 2 bij wijziging VLAREM III
 

Toelichtingssessies PAS voor lokale besturen op 19 januari en 28 januari 2016

De afdeling Milieuvergunningen organiseert in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos op dinsdag 19 januari 2016 (Gent) en op donderdag 28 januari 2016 (Leuven) een toelichtingssessie inzake PAS en de vergunningverlening van veeteeltdossiers voor de personeelsleden van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en provincies. Deze toelichtingssessie focust op de beschikbare instrumenten en de te volgen procedure. Daarnaast worden de technieken van de PAS-lijst uitgebreid toegelicht.

Deze toelichtingssessies zullen plaatsvinden op de locaties en tijdstippen:

 • Dinsdag 19 januari in het auditorium van het VAC Gent - van 9u tot 12u30
 • Donderdag 28 januari in het auditorium van het VAC Leuven - van 9u tot 12u30

Inschrijven is mogelijk tot resp. 14/01/2016 (Gent) en 22/01/2016 (Leuven). Deelname is gratis.

U kan het programma hier downloaden.

U kan hier de gegeven presentaties downloaden:

Toelichtingssessies VLAREM-treinen op 2 december 2015

De Vlaamse Regering keurde op respectievelijk 26 juni en 10 juli 2015 volgende besluiten voor de eerste maal principieel goed, namelijk:

 • twee belangrijke wijzigingsbesluiten van het VLAREM en het VLAREL, de VLAREM-trein 2015 en de Zomertrein,
 • een wijzigingsbesluit van het besluit houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III), namelijk voor de omzetting van de BBT-conclusies voor de volgende sectoren:
  • het looien van huiden en vellen,
  • de productie van cement, kalk en magnesiumoxide,
  • de productie van chlooralkali,
  • de productie van pulp, papier en karton en
  • het raffineren van aardolie en gas.

De definitieve goedkeuring van deze besluiten wordt in de komende maanden verwacht. Daarom organiseerde de afdeling Milieuvergunningen op 2 december 2015 twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over deze besluiten. Het programma is hier te downloaden.

U kan hier de gegeven presentaties downloaden:

 

BBT-studiedag voor lokale besturen op 16 november 2015

De afdeling Milieuvergunningen organiseerde op maandag 16 november 2015 voor de eerste maal een BBT-studiedag voor de personeelsleden van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en provincies. Deze BBT-studiedagen kaderen mee in de voorziene opleidingen voor de lokale besturen als flankerende maatregel bij de invoering omgevingsvergunning.

Download hier het programma.

U kan hier de gegeven presentaties downloaden:

 

10 juli 2015: Zomertrein en wijzigingsbesluit VLAREM III eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering


Op 10 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan de ontwerpbesluiten “Zomertrein” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek) en “Wijzigingsbesluit VLAREM III” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide, de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas). Het ontwerpbesluit “Zomertrein” ligt nu voor bij de strategische adviesraden voor advies, het ontwerpbesluit “Wijzigingsbesluit VLAREM III” ligt voor bij de Raad van State voor advies. U kan hier de stukken van eerste principiële goedkeuring downloaden.

Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst Zomertrein
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering Zomertrein
Download bijlage 1 bij de Zomertrein
Download bijlage 2 bij de Zomertrein
Download bijlage 3 bij de Zomertrein
Download bijlage 4 bij de Zomertrein
Download bijlage 5 bij de Zomertrein
Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst wijziging VLAREM III
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering wijziging VLAREM III
Download bijlage 1 bij wijziging VLAREM III
Download bijlage 2 bij wijziging VLAREM III

 

26 juni 2015: VLAREM-trein 2015 eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 26 juni 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit “VLAREM-trein 2015” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek). Het ontwerpbesluit ligt nu voor bij de strategische adviesraden voor advies.

Download de eerste keer principieel goedgekeurde regelgevende tekst VLAREM-trein 2015
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering VLAREM-trein 2015
Download bijlage 1 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 2 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 3 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 4 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 5 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 6 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 7 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 8 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 9 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 10 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 11 bij de VLAREM-trein 2015
Download bijlage 12 bij de VLAREM-trein 2015
 

17 juli 2015: openbaarmaking verslag naleving beslissingstermijnen 2013-2014 EN 2014-2015

In het milieuvergunningendecreet werd op 1 maart 2004 het artikel 6bis ingevoegd dat luidt als volgt: "De voor vergunningverlening bevoegde overheden brengen jaarlijks verslag uit over naleving van de in dit decreet voorziene beslissingstermijnen. Dit verslag wordt overgemaakt aan het parlement en wordt openbaar gemaakt. Er wordt voor het eerst verslag gegeven over de vergunningen, aangevraagd in 2004.". In 2006 werd voor het eerst verslag uitgebracht over de periode 2004-2005. Het meest recente brengt verslag uit over de periodes 2013-2014 EN 2014-2015.

Verslag 2004-2005   Verslag 2005-2006   Verslag 2006-2007   Verslag 2007-2008   Verslag 2008-2009   Verslag 2009-2010   Verslag 2010-2011   Verslag 2011-2012   Verslag 2012-2013   Verslag 2013-2014 EN 2014-2015

Symposium 20 jaar BBT/EMIS op 21 mei 2015 in het Vlaams Parlement

Om de 20ste verjaardag van BBT/EMIS te vieren werd op 21 mei 2015 een symposium georganiseerd in het Vlaams Parlement. De presentaties zijn beschikbaar op EMIS.

Handleiding VIP

In juli 2014 werd een handleiding voor het uitwerken van een VIP (VeiligheidsInformatiePlan) op deze website geplaatst. Naar aanleiding van een aantal opmerkingen hierop, is deze handleiding momenteel in herziening. Dit betekent niet dat het gebruik van het VIP als instrument op zich in vraag gesteld wordt. Zodra de handleiding herzien is, zal deze opnieuw op deze website geplaatst worden.
 

Publieke consultatie Zomertrein en Wijzigingsbesluit VLAREM III – BREF’s PP en REF

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van onder andere titel II van het VLAREM en de bijlagen op stapel, zijnde de Zomertrein.
Daarnaast ligt er ook een voorontwerp van wijzigingsbesluit van titel III van het VLAREM op de plank. Met dit voorontwerp van wijzigingsbesluit worden aan titel III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

 1. de productie van papier, pulp en karton;
 2. het raffineren van aardolie en gas.

Om eenieder de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van deze voorontwerpbesluiten, werden de integrale regelgevende teksten en de bijhorende toelichtingen via deze website bekend gemaakt.
Opmerkingen met betrekking tot de voorontwerpbesluiten “Zomertrein” en “wijziging van VLAREM III” konden tot uiterlijk 14 juni 2015 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen.

Goedkeuring en melding zelfcontrole

Vanaf 4 oktober 2014 zijn de bepalingen voor zelfcontrole aangepast. Exploitanten die monsternames, metingen of analyses van water of lucht zelf uitvoeren (zelfcontrole) moeten de methode laten goedkeuren door een laboratorium in de discipline water of lucht dat erkend is voor de desbetreffende monstername, meting of analyse. De goedkeuring is geldig voor maximaal drie jaar. De exploitant moet enerzijds de monsternames, metingen of analyses die hij onder zelfcontrole uitvoert en anderzijds het laboratorium dat de goedkeuring van de methode verleend heeft, melden aan de afdeling Milieuvergunningen, bij voorkeur via e-mail. Meer informatie over de zelfcontrole is terug te vinden in:

2 februari 2015: Publieke consultatie VLAREM-trein 2015 en wijzigingsbesluit VLAREM III

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van onder andere titel II van het VLAREM en de bijlagen op stapel, zijnde de VLAREM-trein 2015. Ook het VLAREL wordt in belangrijke mate gewijzigd door dit voorontwerp van besluit. Daarnaast ligt er ook een voorontwerp van wijzigingsbesluit van titel III van het VLAREM op de plank. Met dit voorontwerp van wijzigingsbesluit worden aan titel III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de volgende GPBV-installaties:

 • het looien van huiden en vellen (BREF TAN);
 • de productie van cement-, kalk- en magnesiumoxide (BREF CLM);
 • de productie van chlooralkali (BREF CAK).

Om eenieder de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van deze voorontwerpbesluiten, werden de integrale regelgevende teksten en de bijhorende toelichtingen via deze website bekend gemaakt. Opmerkingen met betrekking tot de voorontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2015” en “wijziging van VLAREM III” konden tot uiterlijk 23 februari 2015 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen.

24 september 2014: VLAREM-trein 2013 gepubliceerd

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013.

22 september 2014: VLAREM III gepubliceerd

Op 22 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, beter bekend als VLAREM III.

Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 en VLAREM III

De Vlaamse Regering keurde op 16 mei 2014 volgende besluiten definitief goed:

 • een belangrijk wijzigingsbesluit van VLAREM, de VLAREM-trein 2013,
 • een besluit houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, VLAREM III.

De afdeling Milieuvergunningen organiseerde hieromtrent drie toelichtingssessies (10 en 13 juni en 3 juli) over deze besluiten. Download hier het programma. U kan hier de gegeven presentaties downloaden:

16 mei 2014: VLAREM-trein 2013 en VLAREM III definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 16 mei 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de ontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2013” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening) en “VLAREM III” (besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties). De volgende stap is de publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad. Deze besluiten treden tien dagen na deze publicatie in werking. U kan hier de stukken van definitieve goedkeuring downloaden.
Download de definitief goedgekeurde regelgevende tekst VLAREM-trein 2013

Download de toelichting aan de Vlaamse Regering VLAREM-trein 2013
Download bijlage 1 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 2 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 3 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 4 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 5 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 6 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 7 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 8 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 9 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 10 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 11 bij de VLAREM-trein 2013
Download bijlage 12 bij de VLAREM-trein 2013

Download de definitief goedgekeurde regelgevende tekst VLAREM III
Download de toelichting aan de Vlaamse Regering VLAREM III
Download bijlage 1 bij VLAREM III
Download bijlage 2 bij VLAREM III
Download bijlage 3 bij VLAREM III
 

Op 17 december 2013 organiseerde de afdeling Milieuvergunningen een toelichtingsdag over de instandhoudingsdoelstellingen en de omgevingsvergunning.

U kan hier het programma en de gegeven toelichtingen downloaden:

Op 10 oktober 2013 werd een studiedag over veiligheid-Seveso georganiseerd door de afdeling Milieuvergunningen

U kan hier het programma en de verschillende presentaties downloaden:

10 september 2013: VLAREM-trein 2012 gepubliceerd

Op 10 september 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, beter bekend als de VLAREM-trein 2012. Inwerkingtreding: vrijdag 20 september 2013 tenzij anders vermeld.

Ontwerpteksten VLAREM-trein 2013 en VLAREM III beschikbaar

Er staat opnieuw een ontwerpbesluit tot wijziging van titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen op stapel, zijnde de VLAREM-trein 2013.

Daarnaast wordt er nu ook een titel III van het VLAREM ingevoerd dat bijkomende milieuvoorwaarden omvat voor GPBV-installaties. Met de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) hebben de BBT-conclusies een bindend karakter gekregen en moeten GPBV-installaties hieraan voldoen, in tegenstelling tot vóór de RIE, waar de BREF’s alleen een richtinggevend karakter hadden. Om aan dit principe invulling te geven, werd er geopteerd om een titel III van het VLAREM in te voeren, waarin de BBT-conclusies die gepubliceerd werden in het Europees  Publicatieblad, zullen worden opgenomen. Om eenieder de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van deze ontwerpbesluiten, werden de integrale regelgevende teksten en de bijhorende toelichtingen via deze website bekend gemaakt. Opmerkingen met betrekking tot de ontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2013” en “VLAREM III” konden tot uiterlijk 31 augustus 2013 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen. Gelet op de omvang van het ontwerpbesluit en de strakke timing van het politieke besluitvormingsproces, kan alleen met duidelijk geformuleerde en gemotiveerde opmerkingen rekening gehouden worden (vermeld steeds de betrokken artikelen uit het ontwerpbesluit). Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd. U kan hieronder de teksten terugvinden: VLAREM-trein 2013 (alle bestanden downloaden):

VLAREM III (alle bestanden downloaden):

Toelichtingssessie VLAREM-trein 2012

De Vlaamse Regering gaf op 7 juni 2013 haar definitieve goedkeuring aan een belangrijk wijzigingsbesluit van VLAREM, de VLAREM-trein 2012. Dit besluit beoogt voornamelijk de omzetting van de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Op 14 juni 2013 organiseerde de afdeling Milieuvergunningen twee toelichtingssessies van een halve dag over deze wijziging. U kan hieronder het programma en de gegeven toelichtingen downloaden:

7 juni 2013: VLAREM-trein 2012 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Dit besluit wijzigt:

 • titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen,
 • het VLAREBO,
 • het Milieuhandhavingsbesluit en
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen.

De voornaamste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Omzetting van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE)
 • Omzetting van de richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (ETS-Richtlijn)
 • Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • Ontginningen (VLAREM-rubriek 18)
 • Overige wijzigingen:
  • Vertaling van de herziene BBT-studie voor de zwembaden van augustus 2011
  • Het mogelijk maken van injectie van percolaat bij de uitbating van stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort
  • Omzetting van de richtlijn 2011/97/EU met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd
  • Rechtzetten van errata
  • Wegwerken van onduidelijkheden

Wijzigingen milieuvergunningendecreet en VLAREM

Recent traden verschillende wijzigingen van het milieuvergunningendecreet en het VLAREM in werking:

 • hoofdstuk 7 van het decreet van 1 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening (BS 15 april 2013), inwerkingtreding 25 april 2013 behalve artikel 17, voor meer uitleg zie de voorbereidende werken die kunnen geconsulteerd worden op de website van het Vlaams Parlement;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2013 tot wijziging van artikel 1 en bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (BS 9 april 2013), inwerkingtreding 19 april 2013 behalve artikel 3;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (BS 29 april 2013), inwerkingtreding 29 april 2013;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (BS 23 april 2013), inwerkingtreding 3 mei 2013.

VLAREM-trein 2012 voor de tweede maal principieel goedgekeurd op 29 maart 2013

Op 21 december 2012 werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 29 maart 2013 volgde de tweede principiële goedkeuring. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van Raad van State.

5 oktober 2012: Presentaties rondetafelconferentie invoering permanente vergunning

De Vlaamse Regering besliste op 20 juli 2012 tot goedkeuring van het addendum aan de conceptnota van 23 december 2011 over de invoering van de permanente vergunning. Bij de goedkeuring werd tevens voorzien dat voorafgaand aan de opstart van het wetgevingstraject er over de invoering van de permanente vergunning nog een maatschappelijk overleg met het middenveld wordt georganiseerd. Op 5 oktober 2012 werd de rondetafelconferentie over de invoering van de permanente vergunning georganiseerd in het auditorium van het Vlaams Administratief Centrum te Leuven. Hier vindt u de inleidende presentaties:

 • Uiteenzetting opzet permanente vergunning (conceptnota + addendum)
 • Europese aanpak periodieke evaluaties
 • Voorontwerp decretale bepalingen

28 juni 2012: decreet industriële emissies gepubliceerd

Op 28 juni 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

21 maart 2012: VLAREM-trein 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Meer uitleg over de bepalingen vindt u in het verslag aan de Vlaamse Regering.

De bepalingen treden in werking op 31 maart 2012 met uitzondering van:

 • de wijzigingen van de aanvraagformulieren die vanaf 1 juni 2012 gelden;
 • voor inrichtingen die reeds voor 1 januari 2012 vergund waren, gelden sommige nieuwe verplichtingen pas na expliciet in de betrokken bepalingen voorziene overgangstermijnen;
 • het nieuwe hoofdstuk XIVter Gebruik van elektronische middelen voor gegevensuitwisseling, dat in werking treedt op een door de minister van Leefmilieu te bepalen datum.

8 maart 2012: beroepsrecht van de adviesverlenende overheidsorganen, vermeld in artikel 20, §1, van het VLAREM, wordt toegekend aan hun leidende ambtenaren

Het decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzake de beroepsmogelijkheden (B.S. 19 december 2011) en het uitvoerend besluit van 13 januari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake de beroepsmogelijkheden (B.S. 27 februari 2012), treden in werking op 8 maart 2012.

Nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2011 op voorstel van minister Schauvliege en de afdeling Milieuvergunningen nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines definitief goedgekeurd. Met dit besluit wordt een meer rechtszeker kader gecreëerd voor zowel omwonenden, exploitanten als vergunningverleners bij de inplanting en exploitatie van grootschalige windturbines in Vlaanderen. Het voorstel regelt, na evaluatie en toetsing aan internationaal geldende normen, aspecten met betrekking tot geluid, slagschaduw, veiligheid voor zowel bestaande als nieuwe windturbines.

Meer over de nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Download de toelichtingsnota (pdf, 378kB-nieuw venster)

23 december 2011: actualisatie VLAREM 2011 ("VLAREM-trein") definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

De VLAREM-reglementering  moet regelmatig geactualiseerd worden:

 • in het licht van de technologische evolutie

 • om de huidige bestaande administratieve procedures te vereenvoudigen 

 • om een oplossing te bieden aan actuele problemen (bv. de regeling voor windturbines en aardgastankstations)

Daarom heeft de Vlaamse Regering titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen aangepast.

Regelgevende teksten en verslag aan de Vlaamse Regering

VLAREL in Belgisch Staatsblad

Het nieuwe Vlaamse reglement inzake erkenningen (VLAREL) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2011. Het besluit is retroactief in werking getreden op 1 januari 2011. De Vlaamse Regering had op 19 november 2010 het nieuwe Vlaamse reglement inzake erkenningen (VLAREL) definitief goedgekeurd. Meer info vindt u op de webpagina's inzake erkenningen. Daarmee werden de bepalingen met betrekking tot erkenningen aangepast.

Richtlijn industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) gepubliceerd

In het Publicatieblad van de Europese Unie verscheen op 17 december 2010 de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PDF - nieuw venster). De richtlijn trad in werking op 6 januari 2011 en moet uiterlijk 2 jaar later omgezet zijn.

VLAREM-wijziging zendmasten in Belgisch Staatsblad

De Vlaamse Regering wijzigde op 19 november 2010 definitief titel II van het VLAREM en het uitvoeringsbesluit van 12 december 2008 bij het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2011. De elektromagnetische golven die deze bronnen uitzenden kunnen afhankelijk van onder meer de frequentie en het uitgestraalde vermogen schadelijke effecten hebben voor de mens en het leefmilieu. Dit wijzigingsbesluit legt het wettelijke kader vast voor de normering van elektromagnetische golven van vast opgestelde zendantennes. 

Decreet vergunningenpiek in Belgisch Staatsblad.

Het decreet van 11 juni 2010 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoering van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2010. Het is op dezelfde dag ook in werking getreden. Klik op deze link voor enige toelichting van de afdeling Milieuvergunningen.

VLAREM-wijziging milieukwaliteitsnormen water in Belgisch Staatsblad

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 waarmee titel I en titel II van het VLAREM werden gewijzigd, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2010. In het kader van het integraal waterbeleid werden de milieukwaliteitsdoelstellingen vastgelegd voor oppervlakte- en grondwater die uiterlijk tegen 22 december 2015 moeten worden bereikt, en werd een voorstel gedaan voor milieukwaliteitsnormen voor waterbodems.  In VLAREM zijn nu de milieukwaliteitsnormen opgenomen en bijhorende aanpassingen gedaan. De bepalingen inzake grondwater zijn in werking getreden op 19 juli 2010, de overige bepalingen op 21 januari 2011 ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2011 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsstudie voor LPG-stations

Hier vindt u het document “Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsstudie voor LPG-stations”. Dit document is tot stand gekomen dankzij de constructieve samenwerking van FeBuPro, een vertegenwoordiging van erkende VR-deskundigen, de dienst Veiligheidsrapportering en de afdeling Milieuvergunningen. De doelstellingen van dit document zijn:

 • dienst doen als referentiedocument voor de VR-deskundige, de exploitant van een LPG-station en de adviesverlener milieuvergunningen bij de opmaak van een "individuele veiligheidsstudie" voor LPG-stations

 • het hanteren van een gemeenschappelijke structuur bij de opmaak van een "individuele veiligheidsstudie". De individuele veiligheidsstudies moeten opgemaakt worden volgens de structuur die in dit document gevolgd wordt

Tijdens het overleg tussen deze partijen werd een gemeenschappelijk draagvlak gecreëerd om de afspraken die in de leidraad opgenomen zijn, door alle betrokken partijen op te volgen. Het is onze wens door de toepassing van deze leidraad samen met de sector en de erkende VR-deskundigen bij te dragen aan een betere beheersing van de risico’s in Vlaanderen.

VLAREMsneltrein in Belgisch Staatsblad

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009 waarmee titel I en titel II van het VLAREM werden gewijzigd, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2010. Het betreft wijzigingen naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen, aanpassingen aan de reglementering van LPG-stations en aanpassingen van de reglementering die niet werkzaam of overbodig zijn gebleken. Daarnaast worden enkele materiële vergissingen rechtgezet. Het besluit is in werking getreden op 5 maart 2010.

VLAREM gewijzigd door twee besluiten van 4 november 2009

Titel II van het VLAREM werd gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009 en is in werking getreden op 1 november 2009.

Titel II werd ook gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belsgisch Staatsblad van 27 oktober 2009 en is inwerking getreden op 6 november 2009.

Voor meer informatie over deze besluiten gaat u naar de pagina's over het thema erkenningen.

VLAREM-wijziging uniek gemeentelijk loket milieuverunning-bouwvergunning

Op 18 september 2009 werd het wijzigingsbesluit uniek loket opnieuw definitief goedgekeurd met bijlagen en aanpassing aan de nummering van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening. De vorige tekst van 19 juni 2009 werd ingetrokken. Het nieuwe besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2009. Het treedt in werking op 1 januari 2010.

VLAREM-wijziging 19 juni 2009 lucht in Belgisch Staatsblad

Een van de twee besluiten die op 19 juni 2009 definitief werden goedgekeurd, is op 28 augustus 2009 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het betreft het besluit van de Vlaamse Regering dat titel II van het VLAREM wijzigt op het vlak van luchtverontreiniging. Het besluit trad in werking op 7 september 2009.

VLAREM-wijziging 29 mei 2009 BBB in Belgisch Staatsblad

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juni 2003 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2009 en is dezelfde dag in werking getreden. Het betreft maar enkele kleine tekstaanpassingen in titel I van het VLAREM.

VLAREM-correctiebesluit in Belgisch Staatsblad

Op 15 juli 2009 werd het besluit dat een aanvulling vormt op de Vlarem-actualisatietrein bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit trad in werking op 25 juli 2009. Er werden correcties doorgevoerd in titel I en titel II van het Vlarem en ook in de bijlagen, waaronder de Vlaremindelingslijst en de aanvraag- en meldingsformulieren. Bovendien werden er een aantal aanpassingen gedaan in uitvoering van het verzameldecreet van 12 december 2008. Artikel 50 van dit correctiebesluit liet artikel 88 van het decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij in werking treden op 1 maart 2009.

Twee VLAREM-wijzigingen definitief goedgekeurd op 19 juni 2009

Het eerste besluit wijzigt titel II van het VLAREM op het vlak van luchtverontreiniging.

De tweede wijziging is het besluit dat uitvoering geeft aan het uniek gemeentelijk loket milieuvergunning - bouwvergunning zoals dit ingevoerd werd door het decreet van 27 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 13 mei 2009). Het wijzigt titel I van het VLAREM. De bijhorende modellen voor bekendmaking worden binnenkort ter beschikking gesteld.

Het uniek gemeentelijk loket milieuvergunning - stedenbouwkundige vergunning houdt in dat:

 • er een uniek loket komt voor alle aanvragen en meldingen waarvoor de gemeente bevoegd is inzake milieu en stedenbouw

 • de aanvrager kan kiezen voor een gelijklopende behandeling door een milieuvergunningsaanvraag en een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning samen in te dienen

 • er een gezamenlijk openbaar onderzoek komt en de adviesverlening gestroomlijnd wordt

 • de termijnen voor het nemen van de beslissingen op elkaar worden afgestemd (inkorting termijn voor stedenbouwkundige vergunning en schrappen termijnverlenging voor beslissing gemeente inzake milieuvergunning)

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het decreet en daarmee de verplichting voor de gemeenten om een uniek gemeentelijk loket te hebben op 1 januari 2010.

Dit besluit werd niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en vervangen door het besluit van 18 september 2009.

VLAREM-actualisatietrein in Belgisch Staatsblad

Op 19 september 2008 werd het ontwerpbesluit ter doorvoering van de technische actualisering van de titels I en II van het VLAREM definitief goedgekeurd. Op 27 januari 2009 werd dit besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 maart 2009. Het besluit VLAREM-actualisatietrein (pdf, 3.1MB) en het verslag aan de Vlaamse Regering (pdf, 157kb) werden hier reeds eerder ter openbare kennisgeving raadpleegbaar gemaakt.