Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage Reageren Lopende inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures Plan-MER

Publieke inspraak van 3 oktober 2016 tot en met 1 december 2016 over het plan-MER voor een windmolenpark in de Antwerpse haven op Rechteroever

Het voorgenomen plan omvat de bouw van 60 tot 100 windturbines in de Antwerpse haven, meer bepaald op de rechteroever tussen het Churchilldok en de Nederlandse grens.

Initiatiefnemer Vleemo opteert voor de opmaak van een strategisch plan-MER. Het is nog niet bekend hoeveel windturbines er geplaatst zullen worden, voor welke types er zal worden gekozen en op welke locaties ze zullen worden gebouwd. Dat zal onder meer afhangen van de resultaten van het plan-MER. Uit het MER moet blijken welke locaties op Rechteroever om milieuredenen meer of minder geschikt zijn om windturbines te plaatsen en waar er milderende maatregelen of aanvullend studiewerk op projectniveau nodig zijn.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Er werd reeds een terinzagelegging georganiseerd van 29 januari 2016 tot 28 maart 2016. Naar aanleiding van wijzigingen van het plangebied zal een tweede terinzagelegging gebeuren. De reeds ingediende opmerkingen tijdens de eerste terinzagelegging blijven geldig en moeten niet opnieuw ingediend worden.

U kunt gedurende zestig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 3/10/2016 t/m 1/12/2016 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van Antwerpen, Beveren, Kapellen, Stabroek en Zwijndrecht, bij de initiatiefnemer (Vleemo) en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 1/12/2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER windmolenpark haven Antwerpen rechteroever (PL0223)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be


Publieke inspraak van 26 september 2016 tot en met 25 oktober 2016 over het plan-MER voor het PRUP Omleidingsweg Anzegem

De provincie West-Vlaanderen wil een RUP opmaken om het tracé voor een westelijke omleidingsweg rond Anzegem vast te leggen in een reservatiestrook. Het doel is de verkeersleefbaarheid in de kern van Anzegem te verbeteren door het doorgaand (vracht)verkeer uit de dorpskern te weren. Daarnaast wordt op verzoek van Infrabel een oplossing gezocht voor de omleidingsweg ter hoogte van de spoorwegovergang aan het station van Anzegem.

 

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 26/09/2016 t/m 25/10/2016 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van Anzegem, Wortegem-Petegem en Waregem, bij de provincie West-Vlaanderen en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. U kan de kennisgevingsnota ook downloaden

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 25/10/2016 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage­beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

Plan-MER Omleidingsweg Anzegem (PL0230)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be