Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage Reageren Hoe reageren?

Hoe reageren

De eerste fase in de procedure voor milieueffectrapportage geeft u inspraakrecht: u krijgt de kans om te reageren

Bij een project-milieueffectrapport en een plan-milieueffectrapport kunt u inspreken tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota. In deze nota stellen de deskundigen voor hoe ze het onderzoek naar milieueffecten willen uitvoeren. Daarover kunt u zich uitspreken.

Wat kan uw inspraakreactie zoal bevatten?

Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het project", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn begrijpelijke reacties, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde voor het onderzoek naar de milieueffecten.

Bezwaarschriften en petities kunnen niet gebruikt worden in dit stadium van de procedure. Dat kan later wel tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het ruimtelijk uitvoeringsplan. U kan dan gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport om uw bezwaren beter te onderbouwen.

Wat kan er in uw inspraakreactie staan?

  • mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting, ...)
  • mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...)
  • bepaalde aandachtspunten of gebieden in de omgeving van het project of het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,...) waarop het project of het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier geen melding maakt.

Hoe inspreken?

Digitaal

U kan online uw reacties bezorgen.

Indienen bij uw stad of gemeente

U kan uw inspraakreactie bezorgen aan de stad of gemeente waar de kennisgevingsnota ter inzage ligt.

Per post

U kan uw reactie ook bezorgen aan

  • Departement LNE, Dienst Mer
    Naam van het plan of project waarover u inspreekt
    Koning Albert II-laan 20, bus 8
    1000 Brussel

Lopende inspraakprocedures

Meer info