Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

 

Nieuws 


Publieke inspraak van 24 juni 2016 tot en met 23 juli 2016 over het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen is in 2008 definitief vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008. Die vaststelling werd niet voorafgegaan door een plan-MER. Daarom is het GRUP deels vernietigd en dus voor bepaalde onderdelen ervan onvoldoende rechtskrachtig als basis voor vergunningen. Het Departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid heeft beslist om de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen te hernemen. Enkele gebieden uit het GRUP van 2008 worden echter niet meer meegenomen en voor enkele gebieden worden een aantal elementen aangepast. Die wijzigingen worden toegelicht in de kennisgeving. Daarnaast wordt er één extra gebied opgenomen, namelijk het signaalgebied Barebeek in Mechelen.

Lees meer


Publieke inspraak van 17 juni 2016 tot en met 29 juli 2016 in het kader van Mededelingsnotitie Milieueffectrapport ‘ Transformatie ENCI-terrein’ te Maastricht.

In 2009 is een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het ENCI-gebied. Dit is vastgelegd in het Plan van Transformatie (PvT). Om dit te realiseren is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Hiermee kan enerzijds gestuurd worden op harde milieukwaliteitseisen (o.a. op het gebied van geluid, lucht, geur en stof uit het PvT). Anderzijds maakt het een organische ontwikkeling in dit gebied mogelijk.

Omdat het plangebied grenst aan Natura2000-gebieden en de effecten op voorhand niet uit te sluiten zijn, moet er op grond van de Nederlanndse Natuurbeschermingswet een Passende Beoordeling worden gemaakt. De Wet milieubeheer bepaalt dat voor een bestemmingsplan waarvoor een Passende Beoordeling gemaakt moet worden een planMER-plicht, een rapportage die de milieugevolgen van een plan in beeld brengt geldt.

De mededelingsnotitie is een eerste stap in een MER-procedure die moet leiden tot een Milieueffectrapport (MER). Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op het milieugebied in beeld te brengen, zodat het milieubelang een volwaardige plaats kan krijgen in de besluitvorming. Voor genoemde ontwikkeling merken wij op dat het MER betrokken wordt bij het nog in procedure te brengen bestemmingsplan ‘ENCI’. Het MER is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

De m.e.r.-procedure gaat officieel van start met een openbare kennisgeving en de terinzagelegging van de Mededelingsnotitie. De mededelingsnotitie ligt met ingang van 17 juni gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij:

             de gemeente Maastricht, Mosae Forum 10  te Maastricht, Nederland;

             de gemeente Riemst, Maastrichter Steenweg 2 B, België;

             de gemeente Visé, Rue des Recollets 1 Visé,  België.

Daarnaast kan de mededelingsnotitie digitaal worden geraadpleegd via www.gemeentemaastricht.nl

Ingezetenen van de gemeente Maastricht en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om met hun zienswijzen, een reactie te geven op de voorgestelde aanpak voor het planMER.  De mededelingsnotitie wordt tevens aan diverse bestuursorganen en wettelijke adviseurs gezonden. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd. De ingekomen zienswijzen, reacties, aanvullingen en adviezen zullen worden betrokken bij het opstellen van het MER.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de mededelingsnotitie kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992,6201 BZ Maastricht, onder vermelding van ‘Mededelingnotitie MER Transformatie ENCI terrein’ of op het emailadres post@maastricht.nl . U kunt enkel een reactie indienen die betrekking heeft op de mededelingsnotitie en die van belang is voor het op te stellen MER.