Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home LNE | home MER | contact
  Raadplegen dossiers  
     
  Reageren  
     
  Deskundigen  
     
  Over milieueffectrapportage  
     
  Extra informatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

 

Nieuws 


Publieke inspraak van 25 juli 2016 tot en met 19 september 2016 in het kader van Mededelingsnotitie Milieueffectrapport Windenergie A16-zone

De Provincie Noord-Brabant wil het realiseren van windmolens in de A16-zone mogelijk maken. Het initiatief is er op gericht om minimaal 100 MW aan duurzame energie op te wekken. Het initiatief sluit aan bij de mondiale en nationale doelstelling om meer duurzame energie te produceren. De provincie Noord-Brabant en de vijf betrokken gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en Alphen-Chaam hebben de strook langs de A16 aangewezen als geschikt gebied voor het plaatsen van windmolens.

Voor het op te stellen provinciale inpassingsplan (PIP) en de nodige vergunningen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming.
Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke studiemodellen en milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Het studiegebied voor het milieueffectonderzoek valt voor een klein deel samen met het grondgebied van de provincie Antwerpen.
Gelet op de internationale afspraken volgens het verdrag van Espoo wordt ook aan de Belgische bevolking de mogelijkheid geboden om hun opmerkingen door te geven.

U kunt de NRD raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant:
https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx

U kunt van 25 juli t/m 19 september 2016 uw reactie op de NRD digitaal indienen via
https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windenergie-a16-zone.aspx

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16-zone.


Publieke inspraak van 17 juni 2016 tot en met 29 juli 2016 in het kader van Mededelingsnotitie Milieueffectrapport ‘ Transformatie ENCI-terrein’ te Maastricht.

In 2009 is een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het ENCI-gebied. Dit is vastgelegd in het Plan van Transformatie (PvT). Om dit te realiseren is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Hiermee kan enerzijds gestuurd worden op harde milieukwaliteitseisen (o.a. op het gebied van geluid, lucht, geur en stof uit het PvT). Anderzijds maakt het een organische ontwikkeling in dit gebied mogelijk.

Omdat het plangebied grenst aan Natura2000-gebieden en de effecten op voorhand niet uit te sluiten zijn, moet er op grond van de Nederlanndse Natuurbeschermingswet een Passende Beoordeling worden gemaakt. De Wet milieubeheer bepaalt dat voor een bestemmingsplan waarvoor een Passende Beoordeling gemaakt moet worden een planMER-plicht, een rapportage die de milieugevolgen van een plan in beeld brengt geldt.

De mededelingsnotitie is een eerste stap in een MER-procedure die moet leiden tot een Milieueffectrapport (MER). Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op het milieugebied in beeld te brengen, zodat het milieubelang een volwaardige plaats kan krijgen in de besluitvorming. Voor genoemde ontwikkeling merken wij op dat het MER betrokken wordt bij het nog in procedure te brengen bestemmingsplan ‘ENCI’. Het MER is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

De m.e.r.-procedure gaat officieel van start met een openbare kennisgeving en de terinzagelegging van de Mededelingsnotitie. De mededelingsnotitie ligt met ingang van 17 juni gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij:

             de gemeente Maastricht, Mosae Forum 10  te Maastricht, Nederland;

             de gemeente Riemst, Maastrichter Steenweg 2 B, België;

             de gemeente Visé, Rue des Recollets 1 Visé,  België.

Daarnaast kan de mededelingsnotitie digitaal worden geraadpleegd via www.gemeentemaastricht.nl

Ingezetenen van de gemeente Maastricht en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om met hun zienswijzen, een reactie te geven op de voorgestelde aanpak voor het planMER.  De mededelingsnotitie wordt tevens aan diverse bestuursorganen en wettelijke adviseurs gezonden. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd. De ingekomen zienswijzen, reacties, aanvullingen en adviezen zullen worden betrokken bij het opstellen van het MER.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de mededelingsnotitie kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992,6201 BZ Maastricht, onder vermelding van ‘Mededelingnotitie MER Transformatie ENCI terrein’ of op het emailadres post@maastricht.nl . U kunt enkel een reactie indienen die betrekking heeft op de mededelingsnotitie en die van belang is voor het op te stellen MER.