Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Milieu en Mobiliteit

Inleiding

Laat u verleiden tot milieuvriendelijk rijden!

Mobiliteit heeft een belangrijke functie in onze samenleving. We verplaatsen ons om naar het werk of naar school te gaan, om inkopen te doen, om ons te ontspannen of om op vakantie te gaan. Het verkeer en de verkeersinfrastructuur zorgen evenwel voor tal van problemen, zoals files, verkeersongevallen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, geurhinder en versnippering van de natuur.

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. De emissies van het wegverkeer versterken klimaatsverandering, ozonvorming en verzuring. Niet alleen de uitstoot van verontreinigende gassen, maar ook lawaai en overvloedig licht wegen op het milieu. Verminderde luchtkwaliteit, lawaai en lichthinder leiden tot gezondheidsproblemen. Die gaan van aandoeningen aan de luchtwegen tot slaapstoornissen, een verhoogde bloeddruk en zelfs hartproblemen.

Laat u verleiden tot milieuvriendelijk rijden! Bekijk de rubrieken die u hier links onder de rubriek Milieu en Mobiliteit vindt.

 

Actua

< 12 december 2013: presentaties provinciale infosessies beschikbaar >

De 3 presentaties die tijdens elke provinciale infosessie werden gegeven staan op de website. In deze presentaties wordt vermeld wat de gezondheidseffecten zijn van verkeer en de rol van lokale besturen hierbij, hoe de lokale mobiliteitsplanning verloopt en hoe je milieu- en gezondheidsaspecten kan integreren in het lokale mobiliteitsbeleid.

 

< 12 december 2013: aanvulling handleiding "integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan>

De handleiding werd aangevuld met informatie uit de nieuwe studie rond milieuvriendelijke weginrichting. Het luik "milieubeoordeling van mobiliteitsmaatregelen" werd hierbij uitgebreid.

 

< 12 december 2013: De studie "Het opstellen van richtlijnen en aanbevelingen rond milieuvriendelijke weginrichting" is beschikbaar>

Doel van dit onderzoek was om richtlijnen en aanbevelingen te formuleren over de manier waarop rekening kan gehouden worden met luchtkwaliteit en geluidshinder bij de inrichting van wegen. Van verschillende maatregelen werden daartoe de effecten op luchtkwaliteit en geluid berekend en de mogelijke neveneffecten (veiligheid, klimaat, ...) in kaart gebracht. De resultaten zijn verwerkt in een eindrapport

 

< 11 oktober 2013: provinciale infosessies over de integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan>

Het departement LNE organiseert i.s.m. de provincies, het departement MOW, Vigez vzw en de Vlaamse Logo's provinciale infosessies over de integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan. Tijdens deze infosessie komen o.a. de nieuwe handleiding van het departement LNE (zie actua 31 juli 2013), het lokale mobiliteitsplanningsproces, de gezondheidsaspecten van verkeer en enkele lokale en/of provinciale initiatieven aan bod. 

 

< 31 juli 2013: Nieuwe handleiding "integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan">

Het departement LNE biedt een nieuwe handleiding aan voor lokale besturen die streven naar een milieuvriendelijker mobiliteitsbeleid. Deze handleiding omvat een stappenplan om tot een geïntegreerd mobiliteitsplan te komen en instrumenten om knelpuntlocaties te bepalen en de impact van maatregelen in te schatten. U leest er hier meer over.

 

< 17 mei 2013: Mededeling aan de Vlaamse Regering over de stand van zaken van het luchtkwaliteitsplan voor NO2 >

Zoals eerder vermeld keurde de Vlaamse Regering het luchtkwaliteitsplan goed op 30 maart 2012. Dit plan richt zich vooral op wegverkeer en omvat dan ook tal van mobiliteitsmaatregelen. Voor meer informatie over het luchtkwaliteitsplan en de stand van zaken in 2012 kunt u hier terecht.

 

< 30 maart 2012: Goedkeuring van de Vlaamse Regering van het luchtkwaliteitsplan voor NO2 >

De Vlaamse Regering keurde vandaag het luchtkwaliteitsplan goed. Dit plan moet ons toelaten om tegen 2015 de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te halen en bevat vooral maatregelen gericht op het wegverkeer.

 

< 15 februari 2012: goedkeuring van het decreet inzake groene BIV door het Vlaamse Parlement >

Door de goedkeuring van het decreet wordt vanaf 1 maart 2012 van start gegaan met de nieuwe BIV. De nieuwe vergroende BIV zal berekend worden op basis van verschillende milieukenmerken, zoals CO2 uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype en de euronorm. Een korte overgangsperiode werd ingevoerd waarbinnen twee berekeningsformules (beiden op basis van de milieukenmerken van het voertuig maar met verschillende waarden) naast elkaar zullen bestaan. De Vlaamse belastingsdienst zal automatisch de voor de belastingsplichtige meest voordelige berekening toepassen op het aanslagbiljet.

Meer informatie: www.belastingen.be en verder op deze website