Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Luchtverontreiniging

Algemene informatie

Inleiding

Luchtverontreiniging is een ruim begrip, dat een hele reeks polluenten omvat die elk hun specifieke gevolgen hebben en bijdragen tot andere milieuproblemen. Terwijl sommige polluenten een eerder lokaal effect hebben, worden andere vaak over zeer grote afstanden getransporteerd voor ze een impact hebben, zodat een internationale aanpak zich hier opdringt.

Binnen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat het team Lucht van de dienst Lucht en Klimaat in voor de beleidsvoorbereiding en ondersteuning m.b.t. luchtverontreiniging.

Deze pagina's zijn nog in ontwikkeling. Voorlopig kan u voor informatie rond luchtverontreiniging nog terecht op www.vlaanderen.be/lucht.

Actua

> 29/03/2016

Luchtkwaliteitsplan Gent

Op 29 april 2014 organiseerden een aantal partners samen een startconferentie voor de opmaak van een nieuw actieplan dat de luchtkwaliteit in Gent en omgeving verder zal verbeteren. Dit leidde tot een ontwerp actieplan dat op 9 december 2015 formeel werd goedgekeurd door de stuurgroep voor overleg met de stakeholdergroepen. De ontvangen reacties werden besproken tijdens een stakeholderconferentie die doorging op 3 maart 2015. Meer informatie vindt u hier.

 

> 26/05/2015

Mededeling aan de Vlaamse regering over de stand van zaken van het luchtkwaliteitsplan NO2

Met het doel de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te halen uiterlijk 2015, keurde de Vlaamse Regering op 30 maart 2012 het luchtkwaliteitsplan goed met 72 bijkomende acties. Omdat NO2 voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het wegverkeer, richt het plan zich voornamelijk hierop. Voor een goede opvolging wordt de stand van zaken van de acties jaarlijks aan de Vlaamse Regering medegedeeld. Meer informatie over het luchtkwaliteitsplan evenals de mededeling over de stand van zaken in 2014 en de voorgaande jaren, vindt u hier terug.

 

> 29 april 2014

Startconferentie actieplan luchtkwaliteit stad en haven Gent

Sinds 2005 (het jaar van inwerkingtreding van de Europese grenswaarden voor fijn stof) wordt in de Gentse kanaalzone en de stad Gent de daggrenswaarde voor PM10 regelmatig overschreden. Ook worden verhoogde concentraties stikstofdioxide (NO2) en elementair koolstof (EC) vastgesteld. Zowel de Vlaamse als de lokale overheden hebben de voorbije jaren reeds diverse maatregelen genomen om de uitstoot van de lokale bronnen aan te pakken. Met resultaat, want de gemeten concentraties vertonen een duidelijk dalende trend. Bijkomende maatregelen blijven echter noodzakelijk, zowel om de Europese luchtkwaliteitsgrenswaarden te respecteren als omwille van de bescherming van de volksgezondheid.
Daarom heeft de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu samen met de lokale overheden (provincie Oost-Vlaanderen, projectbureau Gentse kanaalzone, havenbedrijf Gent, stad Gent, gemeente Zelzate en gemeente Evergem) besloten om een nieuw actieplan voor de verbetering van de luchtkwaliteit in stad en haven Gent op te stellen. Hiervoor is een participatietraject opgestart om in dialoog met alle relevante actoren een actieplan uit te werken. Als beginpunt van dit participatietraject werd op dinsdag 29 april 2014 een startconferentie georganiseerd in Gent. Deze conferentie had als doel om enerzijds de relevante actoren te informeren over de luchtkwaliteit en het gevoerde beleid, en om anderzijds een spreekbuis te bieden voor denkpistes en concrete ideeën. 

 

> 04/04/2014

Mededeling aan de Vlaamse regering over de stand van zaken van het luchtkwaliteitsplan NO2

Met het doel de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te halen uiterlijk 2015, keurde de Vlaamse Regering op 30 maart 2012 het luchtkwaliteitsplan goed met 72 bijkomende acties. Omdat NO2 voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het wegverkeer, richt het plan zich voornamelijk hierop. Voor een goede opvolging wordt de stand van zaken van de acties jaarlijks aan de Vlaamse Regering medegedeeld. Dit gebeurde op 17 mei 2013 voor het jaar 2012 en 4 april 2014 voor het jaar 2013. Meer informatie over het luchtkwaliteitsplan evenals de mededeling over de stad van zaken in 2012, en 2013 vindt u hier terug.

 

> 03/03/2014

Nieuw actieplan voor een betere luchtkwaliteit in Antwerpen

De laatste jaren is de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en in de stad Antwerpen systematisch verbeterd. Dat is mede te danken aan het ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ dat eind 2008 boven de doopvont werd gehouden op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister voor leefmilieu, stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Ondanks de gerealiseerde verbeteringen worden de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) nog regelmatig overschreden in de Antwerpse zone. Daarom heeft de Vlaamse minister voor Leefmilieu, samen met de Antwerpse schepen voor Leefmilieu, en de Antwerpse schepen voor de haven, het initiatief genomen om een nieuw actieplan voor de periode 2014 – 2018 uit te werken.

 

Dit nieuwe actieplan heeft tot doel om de PM10-daggrenswaarde zo snel als mogelijk duurzaam te laten respecteren, en om de  NO2-jaargrenswaarde ten laatste in 2015 te laten respecteren. Een doordachte mix van regionale en lokale maatregelen moet daartoe bijdragen. Naast het aanpakken van knelpuntlocaties door gerichte lokale maatregelen, ligt de focus van dit actieplan op de uitstoot van het wegverkeer, gezien de grote gezondheidskundige impact. Maar ook ten aanzien van de sectoren industrie en gebouwenverwarming wordt bijkomend beleid ontwikkeld.

Het nieuwe actieplan kan u hier raadplegen.

 

> 28/6/2013

Infosessie reglementering diffuse stofemissies

Op 20 en 28 juni organiseerde het departement LNE een infosessie rond de nieuwe reglementering rond diffuse emissies door op- en overslag van stuivende goederen. De presentaties van deze infosessies vindt u hier

 

> 17/5/2013

Mededeling aan de Vlaamse regering over de stand van zaken van het luchtkwaliteitsplan NO2

Met het doel de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te halen uiterlijk 2015, keurde de Vlaamse regering op 30 maart 2012 het luchtkwaliteitsplan goed met 72 bijkomende acties. Omdat NO2 voor een belangrijk aandeel veroorzaakt wordt door het wegverkeer, richt het plan zich voornamelijk hierop. Voor een goede opvolging wordt de stand van zaken van de acties jaarlijks aan de Vlaamse regering medegedeeld.  Dit gebeurde op 17 mei. Meer informatie over het luchtkwaliteitsplan evenals de mededeling over de stad van zaken in 2012, vindt u hier terug.

 

> 18/1/2013

Vlaremwijziging inzake diffuse stofemissies door op- en overslagactiviteiten definitief goedgekeurd

In uitvoering van de Europese richtlijn luchtkwaliteit werkte Vlaanderen reeds een globaal Vlaams fijn stofplan en twee actieplannen gericht op specieke zones uit. Hierin worden de maatregelen beschreven die in Vlaanderen kunnen en zullen genomen worden om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit voldoet aan de vooropgestelde normen voor fijn stof. Dit omvat zowel generieke maatregelen als specifieke maatregelen voor bepaalde sectoren of bedrijven. Bij het uitwerken van maatregelen werd specifieke aandacht besteed aan de bedrijven gelegen in de zones waar de normen werden overschreden.  Naar aanleiding van deze plannen werden in deze zones al heel wat maatregelen genomen om de uitstoot van fijn stof te verminderen, naar alle sectoren toe (industrie, gebouwen en transport). Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, maar bijkomende stappen zijn nog steeds nodig.

In deze plannen werd de ontwikkeling van een reglementering voor de niet-geleide stofemissies ten gevolge van de opslag en de manipluatie van stuifgevoelige goederen, zoals zand, puin en ertsen, aangekondigd. Hiermee worden maatregelen die al aan enkele specifieke bedrijven werden opgelegd veralgemeend voor alle Vlaamse bedrijven. Deze reglementering (pdf, 104 kB) werd vandaag door de Vlaamse Regering finaal goedgekeurd; zij wordt van kracht 10 dagen na publicatie ervan in het Belgisch staatsblad. Zij gaat vergezeld van 2 bijlagen: bijlage 1 (pdf, 42 kB) en bijlage 2 (pdf, 24 kB).

 

> 22/6/2012

In opdracht van de Vlaamse Overheid werkte Vito een rekeninstrument (Excel, 43 kB) uit dat toelaat de niet-geleide stofemissies (totaal stof, PM10 en PM2,5) door op- en overslagactiviteiten van stuivende stoffen in te schatten. De emissies zijn afhankelijk van de aard van de behandelde stoffen (de stuifcategorie), van de op- of overgeslagen hoeveelheid en van de wijze van overslaan. Het rekeninstrument laat slechts in beperkte mate toe om het effect van emissiereducerende maatregelen door te rekenen. Een beknopte toelichting bij dit instrument vindt u hier (pdf, 80 kB).

> 4/5/2012

Sinds 1979 worden op het niveau van de Verenigde Naties afspraken gemaakt over de grensover­schrijdende luchtverontreiniging in het zogenaamde LRTAP verdrag (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution). Dit verdrag omvat een aantal protocollen  waarin concrete afspraken rond de aanpak van luchtverontreiniging worden geregeld.

Op 30 november 1999 werd het Protocol van Göteborg aangenomen, waarin voor elke partij een maximaal emissieniveau (emissieplafond) is vastgesteld voor de vier belangrijkste polluenten die verzuring, eutrofiëring of de vorming van ozon op leefniveau veroorzaken: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden(NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3). Deze plafonds moesten uiterlijk vanaf 2010 worden nageleefd.

Op 4 mei 2012 werd een akkoord bereikt over de herziening van dit protocol en werd een belangrijke stap gezet in de aanpak van bovenvermelde milieuproblemen. In het herziene protocol zijn niet alleen reductiedoelstellingen opgenomen voor bovenvermelde polluenten, maar werd ook een doelstelling voor fijn stof (PM2,5) opgenomen; de herziene objectieven zullen binnen de EU resulteren in de volgende emissiereducties in 2020 t.o.v. 2005: 60% voor SO2, 40% voor NOx, 30% voor VOS, 6% voor NH3 en 20% voor PM2,5.

Meer info hierover vindt u op http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/beleid/lrtap

 

> 27/04/2012:

Vlaremwijziging inzake diffuse stofemissies door op- en overslagactiviteiten principieel goedgekeurd

In uitvoering van de Europese richtlijn luchtkwaliteit werkte Vlaanderen reeds een globaal Vlaams fijn stofplan en twee actieplannen gericht op specieke zones uit. Hierin worden de maatregelen beschreven die in Vlaanderen kunnen en zullen genomen worden om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit voldoet aan de vooropgestelde normen voor fijn stof. Dit omvat zowel generieke maatregelen als specifieke maatregelen voor bepaalde sectoren of bedrijven. Bij het uitwerken van maatregelen werd specifieke aandacht besteed aan de bedrijven gelegen in de zones waar de normen werden overschreden.  Naar aanleiding van deze plannen werden in deze zones al heel wat maatregelen genomen om de uitstoot van fijn stof te verminderen, naar alle sectoren toe (industrie, gebouwen en transport). Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, maar bijkomende stappen zijn nog steeds nodig.

 In deze plannen werd de ontwikkeling van een reglementering voor de niet-geleide stofemissies ten gevolge van de opslag en de manipluatie van stuifgevoelige goederen aangekondigd. Hiermee worden maatregelen die al aan enkele specifieke bedrijven werden opgelegd veralgemeend voor alle Vlaamse bedrijven. Deze reglementering (pdf, 138 kB) werd vandaag door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd en zal nu voorgelegd worden aan de strategische adviesraden (SERV en MINA-raad) voor advies.

 

> 30/03/2012: Vandaag keurde de Vlaamse Regering het luchtkwaliteitsplan voor NO2 goed.

Vlaanderen moet net als andere lidstaten luchtkwaliteitsnormen halen. De meest kritische norm voor NO2 geldt vanaf 1 januari 2010. In verschillende landen zijn er moeilijkheden om de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (40 µg/m3) te halen. Ook in Vlaanderen en Brussel wordt deze grenswaarde niet gehaald. De normen worden in Vlaanderen overschreden in meetpunten in de haven van Antwerpen en de stad Antwerpen. Beide meetpunten zijn sterk verkeersgerichte meetpunten.

Vlaanderen behoort bij de meer dan 20 lidstaten die uitstel konden aanvragen voor inwerkingtreding van de normen. Uitstel kan aangevraagd worden tot uiterlijk 2015, maar dan moeten er wel extra maatregelen worden genomen waarmee de normen kunnen gehaald worden. Het luchtkwaliteitsplan dat vandaag werd goedgekeurd bevat die extra maatregelen. Het luchtkwaliteitsplan legt de nadruk op 2015, de datum tot wanneer uitstel kon gevraagd worden. Dit  betekent echter niet dat het streven naar een verdere verbetering van de luchtkwaliteit op de middellange en lange termijn uit het oog verloren wordt, licht minister Schauvliege verder toe. Het luchtkwaliteitsplan is een tussenstap in die richting. Aangrijpingspunten worden nu reeds meegenomen in het luchtkwaliteitsplan. Gezien het hoge aandeel van wegverkeer in de NO2 emissies richten de maatregen zich voornamelijk op wegverkeer.

Voor meer informatie over het openbaar onderzoek dat in kader van het luchtkwaliteitsplan werd georganiseerd, de uitstelaanvraag zelf en de beslissing van de Europese Commissie klik hier.

 

> 4/7/2011: Europese Commissie start raadpleging voor een beter luchtkwaliteitsbeleid in de EU

In het kader van de herziening van het Europese luchtkwaliteitsbeleid tegen 2013 organiseert de Europese Commissie een breed consultatieproces. Dit proces start op 30 juni 2011 met de lancering van een website waar geinteresseerde burgers, organisaties en overheidsinstanties een (multiple choice) vragenlijst kunnen invullen. De bedoeling is om de sterke en zwakke punten van het huidige luchtkwaliteitsbeleid (in de ruime zin) in kaart te brengen.
Meer informatie en links naar de vragenlijsten vindt u
hier en in het persbericht van de Europese Commissie : klik hier

Als je als burger via de korte vragenlijst je mening wil laten kennen :
- klik
hier
Voor de langere vragenlijst (eerder voor professionelen, maar ook burgers kunnen deze invullen) :
- neem je deel als burger, klik dan
hier
- neem je deel als organisatie, klik dan
hier
- neem je deel als overheidsinstelling, klik dan
hier

De enquête kan ingevuld worden van 30 juni tot 30 september 2011.

 

> 05/08/2010: In uitvoering van het NEC-emissireductieprogramma werd een milieubeleidskomst afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de elektriciteitsproducenten in Vlaanderen. Deze milieubeleidsovereenkomst (pdf, 1,5 MB) heeft tot doel de emissies van NOx en SO2 in deze sector te reduceren tussen 2010 en 2015.

 

> 15/07/2010: In Vlaanderen werd in 2007 de grenswaarde van lood voor het eerst overschreden. De overschrijding werd vastgesteld op één meetstation in Vlaanderen in de zone Beerse. Informatie over de beoordeling van de luchtkwaliteit vindt u op de website van de VMM. De overschrijding wordt veroorzaakt door industriële non-ferro activiteiten in de regio.

In navolging van de Europese kaderrichtlijn 1996/62/EG luchtkwaliteit en eerste dochterrichtlijn luchtkwaliteit 1999/30/EG werd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur een actieplan ‘Lood voor de zone Beerse’ (pdf, 2 MB) goedgekeurd. De voornaamste acties zijn:

- Specifieke maatregelen bij het bedrijf Metallo-Chimique
Actie 1: Controle op de uitvoering en opvolging van het stofactieplan II van Metallo-Chimique
Actie 2: GPBV-toetsing en nieuwe vergunningsvoorwaarden op basis van resultaten van de VITO-studie i.o.v. Metallo Chimique ( indien noodzakelijk blijkt)
- Beleidsondersteunende milieu- en gezondheidsmaatregelen
Actie 3: Verder informeren van de plaatselijke bevolking over de beoordeling over luchtkwaliteit, gezondheidseffecten en opvolging van het actieplan Beerse.
 
De versie die eerder aan openbaar onderzoek werd onderworpen kan u hier (pdf, 2 MB) nog steeds downloaden.
 

> 08/03/2010  Richtlijn 2004/107/EG: Informatie overgemaakt aan de Europese Commissie (COM) als gevolg van de overschrijding van de toekomstige streefwaarde van arseen, cadmium en nikkel in de omgevingslucht: specificatie van bronnen, toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT) en maatregelen.

Conform de bepalingen van de vierde dochterrichtlijn 2004/107/EG diende Vlaanderen in 2009 voor het eerst aan Europa de concentraties van arseen, cadmium en nikkel in de omgevingslucht te rapporteren welke in overschrijding waren met de toekomstige streefwaarden van arseen, cadmium en nikkel. Vanaf 31 december 2012 worden volgende streefwaarden van kracht: 6 ng/m³ (als jaargemiddelde) voor arseen in fijn PM10 stof, 5 ng/m³ (als jaargemiddelde) voor cadmium in fijn stof (PM10) en 20 ng/m³ (als jaargemiddelde) in fijn stof (PM10).

In Vlaanderen werden tijdens het kalenderjaar 2008 in enkele ‘hotspot’ gebieden de toekomstige streefwaarden van arseen, cadmium en nikkel overschreden. Het betreft de micozone Beerse, Hoboken (Antwerpen) en Genk-Zuid. Meer informatie over de beoordeling van de luchtkwaliteit vindt u op de website van de VMM. In navolging van de Europese vierde dochterrichtlijn luchtkwaliteit 2004/107/EG werd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur via de geëigende kanalen aan de Europese Commissie (COM) informatie verstrekt over de reden van overschrijding in de betrokken gebieden en de bronnen die ertoe bijdragen. Zoals gevraagd in de richtlijn wordt gerapporteerd op welke manier gegarandeerd wordt dat Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Daarnaast bevat de rapportering ook een overzicht van de belangrijkste maatregelen. De rapporten zijn een bijlage bij de jaarlijkse officiële rapportering over de luchtkwaliteit aan de COM.

De documenten kan u hier downloaden:

Voor de zone Hoboken werd een bijlage (pdf, 800 kB) toegevoegd voor de overschrijding van de toekomstige streefwaarde van arseen in de omgevingslucht.

Voor de zone Beerse werd een bijlage (pdf, 2,5 MB) toegevoegd voor de overschrijding van de toekomstige streefwaarde van arseen en cadmium in de omgevingslucht.

 

Voor de zone Genk werd een bijlage (pdf, 2,7 MB) toegevoegd voor de overschrijding van de toekomstige streefwaarde van nikkel en cadmium in de omgevingslucht.

 

 


> 11/12/2009 Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst met de elektriciteitsproducenten

De Vlaamse regering heeft een akkoord over een ontwerpovereenkomst bereikt met FEBEG, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven. De overeenkomst bouwt verder op de huidige milieubeleidsovereenkomst die afloopt eind 2009 en heeft tot doel de uitstoot van stikstof­oxiden en zwaveldioxiden afkomstig van installaties van elektriciteitsproducenten verder te reduceren De overeenkomst die kadert in het beleid ter bestrijding van de grensoverschrijdende luchtverontreini­ging, zou een looptijd van 5 jaar krijgen (2010 – 2014).

Tot en met 25 januari 2010 krijgt iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren over de ontwerpteksten in te dienen. Tot die datum liggen de teksten ter inzage bij de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. U kunt schriftelijk opmerkingen formuleren, die u dan moet bezorgen aan de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid op hetzelfde adres.

U vindt de overeenkomst hier (pdf, 500 kB). Als u graag een kopie van de overeenkomst toegestuurd krijgt, dan mailt u naar lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be of belt u naar 02/553.11.20, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur.

 

 

> 11/12/2009 Addendum bij het NEC-programma

De Vlaamse Regering heeft een addendum (pdf, 140 kB) bij het Vlaamse NEC-programma uit 2006 goedgekeurd. Hierin wordt de stand van zaken voor de NOx-emissies uit stationaire bronnen in september 2009 besproken.

 

> 15/07/2009 Milieubeleidsovereenkomsten voor de reductie van NOx in de chemiesector en bij de glasproductie

 In uitvoering van de richtlijn nationale emissieplafonds (NEC – 2001/81/EG) keurde de Vlaamse Regering op 9 maart 2007 een emissiereductieprogramma goed. Uit dit programma blijkt dat om het NOx-plafond voor stationaire bronnen in Vlaanderen (58,3 kton/jaar) te halen bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Naar aanleiding hiervan gaven essenscia Vlaanderen en het Verbond van de Glasindustrie te kennen een milieubeleidsovereenkomst te willen afsluiten over de NOx-emissies van hun leden. Deze overeenkomsten werden op 10 juli ondertekend door de partijen en de Vlaamse Regering. 

 

> 19/12/2008 voortgangsrapport NEC

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 12 maart 2007 dient door LNE jaarlijks een voortgangsrapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering waarin de stand van zaken m.b.t. maatregelen, emissies en prognoses voor de 4 NEC-polluenten (SO2, NOx, VOS en NH3) wordt beschreven. Op 19 december 2008 nam de Vlaamse Regering akte van het voortgangsrapport 2008 (pdf, 300 kB).

 

> 4/12/2008 Actieplan fijn stof en NO2 voor Antwerpen

Op 1 december 2008 stelde de Vlaamse minister van leefmilieu samen met de bevoegde schepenen het "Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen" voor. Het plan (pdf, 4.550 kB) beschrijft de problematiek, brengt de bronnen die de meetpunten beïnvloeden in kaart en reikt oplossingen aan. Het beschrijft maatregelen voor de sectoren industrie, huishoudens, wegverkeer, spoorverkeer, scheepvaart en havengebonden werktuigen.

 

> 29/05/2007 Voorstel actieplan van Minister Peeters met betrekking tot industriële fijn stof hotspot zones in
Vlaanderen.
Minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stelde de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar bronnen van fijn stof in Vlaamse industriële hotspot zones voor op een overleg met betrokken besturen en bedrijven. Tevens stelde de minister zijn actieplan (pdf, 2.3MB) hieromtrent voor (zie hier voor de presentatie (ppt, 27MB)). Het uitgevoerde onderzoek kan u hier consulteren.

 

> 9/3/2007: De Vlaamse Regering heeft de Vlaamse bijdrage aan het NEC-reductieprogramma goedgekeurd. Dit programma werd opgesteld in het kader van Richtlijn 2001/81/EG (NEC: National Emission Ceilings) en zal na compilatie met de programma’s van de andere gewesten en de federale overheid aan de Europese Commissie worden overgemaakt. U vindt het goedgekeurde programma hier (pdf, 685kB); de bijlagen vindt u hier (zip, 278kB).

Het gecompileerde Belgische programma vindt u hier (pdf, 1.1MB); ook hier horen een hele reeks bijlagen (zip, 1.4MB) bij.