Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Milieuhinder en -klachten  
     
  Geluidshinder  
     
  Geurhinder  
     
  Lichthinder  
     
  Stiltegebieden  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Hinder en risico's Milieuhinder en -klachten Hinderenquêtes SLO

Informatie over milieuhinder in Vlaanderen

De kennis van de beleving van milieuhinder bij de Vlaamse bevolking was tot eind vorige eeuw beperkt. Als er al informatie was, bevond die zich verspreid over verschillende bestuursniveaus. Het verzamelen van deze kennis is de eerste stap stap in de richting van een onderbouwd hinderbeleid. Deze kennisvergaring gebeurt via 2 sporen, enerzijds via een periodieke bevraging van de Vlaamse bevolking, anderzijds via het centraal verzamelen van meldingen van milieuhinder (milieuklachten, zie MKROS).

De dienst Hinder en Risicobeheer staat in voor het verzamelen van informatie en het rapporteren over de beleving van milieuhinder in Vlaanderen. Hiervoor beschikt zij over, naast het MKROS,  over het SLO (schriftelijk leefomgevingsonderzoek), een hinderenquête die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking. Beide instrumenten MKROS en SLO laten toe inzichten te verwerven in aspecten van de hinderbeleving in regio's in Vlaanderen, kunnen probleemsituaties signaleren, en laten statistische analyses en beleidsevaluaties toe. MKROS biedt een gestructureerd kanaal voor diensten om meningen over de lokale milieusituatie te registreren, op te volgen en uit te wisselen, SLO biedt een kanaal aan de ondervraagde burgers om hun (on)genoegen tegenover bepaalde situaties te uiten.

In 2001 werd de SLO enquête een eerste maal uitgevoerd (SLO-0). De resultaten ervan werden gebruikt als onderbouwing voor doelstellingen opgenomen binnen de hinderthema’s van het Milieubeleidsplan 2003-2007 en de opvolger Mina 3+ (2008-2010). In 2004 werd de bevraging volgens dezelfde methodiek hernomen (SLO-1), hetgeen resulteerde in een eerste evaluatie van de beleving van milieuhinder in Vlaanderen. In 2008 werd de enquête een derde maal hernomen (SLO-2) en in 2013 een vierde maal (SLO-3), telkens opnieuw volgens diezelfde methodiek, waardoor we momenteel over de meest uitgebreide en actuele set aan gegevens over de perceptie van milieuhinder in Vlaanderen beschikken.

Klik hier om de SLO vragenlijst in te kijken.

 


De resultaten van de laatste SLO enquête, SLO-3, zijn hier integraal te raadplegen.

Voor een samenvattende presentatie van het Schriftelijke Leefomgevingsonderzoek, klik hier.