Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Milieuhinder en -klachten  
     
  Geluidshinder  
     
  Geurhinder  
     
  Lichthinder  
     
  Stiltegebieden  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Hinder en risico's Geluidshinder Regelgeving VLAREM

VLAREM

Het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM, bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de geluidshinder vanwege inrichtingen. Het volledige reglement kan worden geraadpleegd via EMIS, knop 'milieuvergunningen').

VLAREM bestaat uit twee delen. In de eerste titel (VLAREM-I) staan de types van bedrijven opgesomd die moeten voldoen aan bepaalde algemene en/of sectorale milieuvoorwaarden. Deze voorwaarden zelf staan omschreven in de tweede titel (VLAREM-II).

Bedrijven met een zekere impact op het leefmilieu (ingedeelde inrichtingen) moeten in het bijzonder voldoen aan de algemene voorwaarden zoals die omschreven worden in hoofdstuk 4.5. van VLAREM-II. Het specifiek geluid dat een bepaalde inrichting produceert, dient daarbij te worden beperkt tot een maximaal geluidsniveau. De precieze hoogte van dit maximale niveau is daarbij onder meer een functie van de periode van de dag, de aard van de omgeving volgens het gewestplan, of het om een nieuwe of een bestaande inrichting gaat en de al bestaande akoestische kwaliteit van het gebied.

Daarnaast bevat VLAREM ook bijzondere (sectorale) voorwaarden voor een aantal specifieke gevallen. Voor geluidshinder zijn er bijvoorbeeld specifieke regels uitgewerkt voor

  • muziekactiviteiten: indien aan de voorwaarden uit VLAREM-I, rubriek 32.1 is voldaan, dan zijn de bepalingen uit hoofdstuk 5.32 van VLAREM-II van toepassing;
  • andere recreatieve acitiviteiten: onder meer de geluidsproductie vanwege schietstanden en modelvliegtuigen worden gereglementeerd in de overige subrubrieken van rubriek 32 (hoofdstuk 5.32, VLAREM II);
  • vliegvelden: in hoofdstuk 5.57 van VLAREM-II zijn bijzondere bepalingen opgenomen waaraan de milieuvergunning van vliegvelden (voor zover deze vallen onder rubriek 57 van VLAREM-I) moeten voldoen;

Tot slot vernoemt VLAREM-II in hoofdstuk 6.7. ook niet-ingedeelde muziekactiviteiten, zoals festivals of muziekevenementen.