Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Milieuhinder en -klachten  
     
  Geluidshinder  
     
  Geurhinder  
     
  Lichthinder  
     
  Stiltegebieden  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Hinder en risico's Geluidshinder

Geluidshinder

Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Volgens het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek uit 2004 was in 2003 ongeveer 30% van de Vlamingen in een bepaalde mate gehinderd door geluid, waarvan ongeveer 10% ernstig. De belangrijkste bron van geluidshinder is het wegverkeer (auto's, brommers, vrachtwagens, ...). Ook het lawaai van buren, vliegtuigen, bedrijven en spoorverkeer hindert veel Vlamingen. In de rubriek Toestand lees je meer over geluidshinder in Vlaanderen.

Omdat geluidshinder een bedreiging kan vormen voor de levenskwaliteit van sommige burgers, neemt de Vlaamse overheid maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Algemene informatie over de aanpak van geluidshinder vind je in de rubriek Beleid en maatregelen

Om een beeld te krijgen van de geluidsbelasting werden geluidskaarten van de drukste auto- en spoorwegen, van de luchthaven Brussels Airport en van de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge ontwikkeld. Op basis van de informatie uit die geluidskaarten werden actieplannen opgesteld waarin maatregelen staan om de geluidshinder te beperken. 

Naast het bestrijden van de ergste vormen van overlast wil men verder ook behouden 'wat al goed is': zo zal men van sommige gebieden het stille karakter proberen veilig te stellen (stiltegebieden).

Sommige vormen van geluidshinder worden aangepakt via een bepaalde regelgeving. Zo zal ze bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven rekening houden met mogelijke geluidshinder (via de voorwaarden uit VLAREM). Daarnaast vormt de inschatting van mogelijke toekomstige geluidshinder een belangrijk onderdeel van de milieueffectenrapportage die moet worden uitgevoerd bij de opmaak van belangrijke plannen en projecten.  Meer informatie over de regelgeving m.b.t. geluidshinder lees je onder Regelgeving.

Om de evolutie van het geluidsklimaat te kunnen monitoren beheert de dienst Hinder en Risicobeheer tot slot een meetnet met een 15-tal meetstations. Hiermee worden in het kader van beleidsvoorbereidende en -ondersteunende activiteiten referentiegegevens verzameld, voornamelijk rond de luchthaven Brussels Airport. Meer informatie over ons geluidsmeetnet vind je onder Geluidsmeetnet.nmt-4184-meteo

Mogelijk is er in bepaalde situaties toch nog sprake van ernstige hinder: eventuele klachten hierover probeert de overheid zo effectief mogelijk te registreren en op te volgen m.b.v. een klachtenregistratiesysteem.