Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Milieuhinder en -klachten  
     
  Geluidshinder  
     
  Geurhinder  
     
  Lichthinder  
     
  Stiltegebieden  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Hinder en risico's

Algemene informatie

Inleiding

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Binnen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat de dienst Milieuhinder in voor de beleidsvoorbereiding en ondersteuning m.b.t. milieuhinder.

  

Actua

De Vlaamse Regering keurde na het doorlopen van een openbaar onderzoek en het verwerken van de reacties ervan op 10 juni 2016 het actieplan omgevingslawaai (2e ronde) voor de luchthaven Brussel-Nationaal definitief goed.  De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, werd gelast de maatregelen tijdens de planperiode van het actieplan verder uit te werken, rekening houdend met de organisatorische invulling zoals voorgesteld.
Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge goed. 
Op 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering kennisgenomen van het ontwerp van actieplan wegverkeerslawaai voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar en van het ontwerp actieplan spoorverkeerslawaai voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar. Het openbaar onderzoek voor deze ontwerp geluidsactieplannen liep van 15 april 2016 tot en met 15 mei 2016.  Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt, waarna beide plannen definitief goedgekeurd zullen worden door de Vlaamse Regering;
Na een code van goede geurpraktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties is er nu ook een code van goede geurpraktijk voor ASFALTCENTRALES.  De bevoegde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft op 15 januari 2016 kennis genomen van deze code, die in samenwerking met de sector werd opgemaakt.
Minister Schauvliege neemt kennis van code van goede geurpraktijk 'Voorkomen, beoordelen en beheersen van geurhinder veroorzaakt door een rioolwaterzuiveringsinstallatie' (januari 2015)
Ministerieel Besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen. Op 24 januari 2014 ondertekende minister Schauvliege dit besluit.  Tien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is verschenen zal de regeling van kracht zijn.  Hier vindt u alle info over deze nieuwe regeling.
Regeling geluidsnormen muziekactiviteiten sedert 1 januari 2013
Hier vindt u alle informatie over de regeling voor geluidsnormen voor muziekactiviteiten.  
 

 

Andere highlights (chronologisch)