Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Erkenningen Centrale verwarming en particuliere stookolietanks

Regelgeving inzake centrale verwarmingsinstallaties en stookolietanks voor de verwarming van woningen

Rekenblad voor de uitvoering van de verwarmingsaudit

De website van het Vlaams Energieagentschap werd onlangs vernieuwd. Hierdoor werden de links naar de software voor de uitvoering van de verwarmingsaudit op centrale stooktoestellen gewijzigd:

 • Rekenblad voor centrale stooktoestellen vanaf 20 kW tot 100 kW
 • Software voor centrale stooktoestellen groter dan 100 kW

Modeldocumenten voor de erkende stookolietechnicus

Naar aanleiding van de controle bij plaatsing en de periodieke controle van stookolietanks voor de verwarming van gebouwen stelt de erkende stookolietechnicus een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken of de installatie al dan niet voldoet aan de reglementaire voorschriften. Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus ook een certificaat opstellen naar aanleiding van de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank gebruikt voor de verwarming van een woning. Uit dit certificaat moet ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Vanaf 1 juni 2015 is het opstellen van een certificaat van buitengebruikstelling verplicht bij de buitengebruikstelling van alle ingedeelde houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen (dus ondergronds én bovengronds). Om ervoor te zorgen dat de certificaten de nodige gegevens bevatten, werden door de afdeling Milieuvergunningen modeldocumenten opgesteld die de erkende stookolietechnicus kan gebruiken. De attesten kunt u hier downloaden:

 • certificaat controle: Word - PDF
 • certificaat buitengebruikstelling: Word - PDF

Herindeling disciplines gasvormige brandstof G1, G2 en G3: GI en GII

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van VLAREM-trein 2013 op 4 oktober 2014, werden de erkenningen G1, G2 en G3 heringedeeld: G1 en G2 werden samengevoegd in GI, G3 werd GII. Technici die erkend zijn voor G1 en G2 zijn voortaan erkend als technicus GI en hoeven geen bijkomende opleiding te volgen. Technici die ook erkend zijn voor G3 zijn voortaan erkend als technicus GII en hoeven geen bijkomende opleiding te volgen. Technici die enkel erkend zijn voor G1, maar niet voor G2, hebben tot 1 september 2015 de tijd om de erkenning voor de module G2 te behalen. Zij worden vervolgens van rechtswege erkend als technicus GI. Indien de erkenning voor de module G2 niet voor deze datum behaald wordt, zal de erkenning voor de module G1 vervallen. De module G2 moet gevolgd worden in een erkende opleidingsinstelling.

Bundel 'Het stooktoestellenbesluit en het VLAREL: aandachtspunten voor technici'

De afdeling Milieuvergunningen ontvangt dagelijks vragen van zowel burgers als van technici met betrekking tot de regelgeving omtrent centrale stooktoestellen in het Vlaamse Gewest. Hieruit blijkt dat er regelmatig gelijkaardige vragen rond bepaalde thema's werden gesteld of werden er vaak gelijkaardige tekortkomingen vastgesteld die door technici werden begaan. Deze aandachtspunten werden beknopt samengevat in deze bundel (versie 23 december 2014). 

Code van goede praktijk: aanbrengen van meetopeningen

Om de controleproeven omtrent de goede staat van werking mogelijk te maken, moet het centraal stooktoestel voorzien zijn van meetopeningen (zgn. meetnippels). Deze meetopeningen zijn echter niet altijd aanwezig en moeten in bepaalde gevallen aangebracht worden door de technicus. De methode om deze meetopeningen aan te brengen wordt beschreven in de code van goede praktijk.

VLAREM-trein 2013

De goedgekeurde teksten voor de VLAREM-trein 2013 vindt u hier terug. U kan deze presentatie omtrent de wijzigingen inzake centrale stooktoestellen raadplegen. Deze wijzigingen traden in werking op op 4 oktober 2014.

VLAREL-bis

Op 3 mei 2013 traden enkele wijzigingen in werking met betrekking tot de regelgeving inzake het onderhoud van centrale stooktoestellen via het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. De voornaamste wijzigingen zijn:

 • de verwarmingsaudit voor stooktoestellen met een vermogen van 20 tot 100 kW zal voortaan gebeuren bij het eerste onderhoud nadat het toestel 5 jaar oud geworden is en nadien vijfjaarlijks
 • de verwarmingsaudit voor stooktoestellen met een vermogen groter dan 100 kW zal voortaan tweejaarlijks (vloeibare brandstoffen) of vierjaarlijks (gasvormige brandstoffen) gebeuren
 • de inhoud van het reinigingsattest (PDF - WORD) en het verbrandingsattest (PDF - WORD) die worden uitgereikt door erkende technici vloeibare/gasvormige brandstof werd gewijzigd
 • na de uitvoering van de keuring vóór eerste ingebruikname zal de erkende technicus een verbrandingscontrole uitvoeren en overhandigt hij aan de eigenaar, naast het keuringsrapport, ook een verbrandingattest
 • als bij de onderhoudsbeurt de schoorsteen gereinigd en gecontroleerd moet worden, zal dat voorafgaand aan de reinigingsbeurt van het centrale stooktoestel gebeuren. Als de reiniging en controle van de schoorsteen uitgevoerd worden door een schoorsteenveger in plaats van door de erkende technicus zelf, dan zal het reinigingsattest daarvan aan de erkende technicus worden voorgelegd alvorens deze het onderhoud aanvat
 • de erkende technicus is voortaan niet meer verplicht om jaarlijks een overzichtslijst van gekeurde of onderhouden toestellen door te geven aan LNE. In de plaats daarvan voert LNE steekproefsgewijs controles uit op het uitvoerend werk van de erkende technici

Campagnewebsite www.stookzuinig.be

Op 8 november 2013 lanceerde de Vlaamse overheid een sensibiliseringsactie om het belang van een degelijk afgesteld en regelmatig onderhouden centraal stooktoestel onder de aandacht te brengen. Surf naar de campagnewebsite www.stookzuinig.be voor meer informatie. 

Verplichtingen centraal stooktoestel (vloeibare, gasvormige of vaste brandstof) en erkende brandertechnici

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen van de eigenaar en gebruiker van een centraal stooktoestel inzake keuring, regelmatig onderhoud en verwarmingsaudit. Voor de meeste verplichtingen moet u beroep doen op een erkende technicus. Hieronder vindt u wat uitleg bij de verplichtingen:

Keuring vóór eerste ingebruikname

De eigenaar van een nieuw centraal stooktoestel dient vóór de eerste ingebruikname een keuring te laten uitvoeren door een erkend technicus. Hierbij wordt de goede en veilige werking van het toestel beoordeeld en wordt een keuringsrapport opgesteld.

Periodiek onderhoud

De gebruikers van een centraal verwarmingstoestel gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof met een vermogen vanaf 20 kW dienen periodiek een onderhoud te laten uitvoeren door een erkend technicus. Voor centrale verwarmingstoestellen gevoed met vaste brandstof (ongeacht het vermogen) gebeurt dit periodiek onderhoud door een erkend technicus of door een geschoold vakman.

Bij dit periodiek onderhoud worden het toestel en het rookgasafvoerkanaal gereinigd, wordt de veiligheid van de installatie geëvalueerd, en worden controlemetingen uitgevoerd om de goede werking van het toestel te beoordelen. Na afloop van het onderhoud wordt door de erkende technicus een reinigings- en verbrandingsattest opgesteld. Raadpleeg het model reinigingsattest (PDF - WORD) en het model verbrandingsattest (PDF - WORD) die worden uitgereikt door erkende technici vloeibare/gasvormige brandstof.

Periodieke verwarmingsaudit

De periodieke verwarmingsaudit heeft als doel de algemene prestaties van een verwarmingsinstallatie te beoordelen, en de eigenaar te informeren over een vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem of over alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren.

Op 3 mei 2013 werden de frequenties waarmee de verwarmingsaudits dienen te gebeuren, gewijzigd:

 • voor centrale stooktoestellen met een vermogen van 20 tot 100 kW wordt de verwarmingsaudit uitgevoerd samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud geworden is, en nadien 5-jaarlijks
 • voor centrale stooktoestellen met vermogen groter dan 100 kW gebeurt deze verwarmingsaudit 2-jaarlijks (vloeibare brandstoffen) of 4-jaarlijks (gasvormige brandstoffen)

Bekijk het model verwarmingsauditrapport (PDF - WORD) dat wordt uitgereikt door erkende technici vloeibare/gasvormige brandstof. Meer informatie in verband met de verwarmingsaudit (presentaties, syllabus, software) kan u vinden op de volgende website van het VEA (Vlaams Energieagentschap): www.energiesparen.be/verwarmingsaudit.

 

Regelgeving

 

Controle

Het toezicht op de verplichtingen van de eigenaars en gebruikers van centrale stooktoestellen wordt geregeld door het milieuhandhavingsdecreet en het milieuhandhavingsbesluit. De in dit geval bevoegde toezichthouders zijn: de toezichthouders van de afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid (in het bijzonder voor de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het VLAREM zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 1), gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en toezichthouders van politiezones. Al deze toezichthouders kunnen een controle komen uitvoeren op de verplichtingen van de eigenaars en gebruikers van centrale stooktoestellen.

 

Verplichtingen particuliere stookolietanks en erkende stookolietechnicus

Voor veelgestelde vragen in verband met wetgeving, controle en onderhoud en buitengebruikstelling van stookolietanks voor de verwarming van woningen: volg deze link (stookolie is ook bekend onder de namen gasolie, mazout of huisbrandolie). Voor verschillende bepalingen moet worden beroep gedaan op een erkende stookolietechnicus.