Sla navigatie over
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
home | contact | pers | sitemap | publicaties | vacatures | english information
  Thema's  
     
  Campagnes  
     
  Doelgroepen  
     
  Over onze organisatie  
     
U bent hier: www.lne.be Thema's Bodembescherming Erkenning laboratoria

Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming

De dienst Land en Bodembescherming is verantwoor­delijk voor het erkennen van laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodem­bescherming. De erkenning omvat de volgende bodemparameters: de zuurtegraad (pH), het organische koolstofgehalte (OC%) en de manuele en/of granulometrische textuurbepaling. Deze erkenning is vereist voor het uitvoeren van bodem­analyses in het kader van de randvoorwaarden (GLB) en van enkele specifieke analyses in het kader van de mestwetgeving.

Wettelijk kader randvoorwaardenWettelijk kader mestwetgeving Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembeschermingLooptijd van de erkenningen  - Erkenningsprocedure

 

 Wettelijk kader randvoorwaarden

De randvoorwaarden (of 'cross-compliance') zijn ingevoerd in 2005 bij de vorige grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook in het nieuwe GLB vanaf 2015 blijven ze bestaan. Landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun wensen te ontvangen, moeten de randvoorwaarden naleven om de volledige steun uitbetaald te krijgen. De randvoorwaarden bestaan uit beheereisen op vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van de planten en volksgezondheid, alsook uit normen om landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie te houden.

Volgens één van deze randvoorwaarden moet de landbouwer de zuurtegraad (pH) en het koolstofgehalte (C%) laten bepalen van een aantal van zijn percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben.

Afhankelijk van zijn totaal areaal landbouwgrond exclusief grasland en permanente bedekking moet de landbouwer per begonnen schijf van vijf hectare minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het vereiste minimumaantal geldige analyses wordt bijkomend begrensd door het aantal door de landbouwer aangegeven percelen landbouwgrond die geen grasland zijn of geen permanente bedekking hebben.

Om geldig te zijn moet de landbouwer de analyses laten uitvoeren door een erkend laboratorium en mag de analyse niet ouder zijn dan 5 jaar. De administratie, bevoegd voor bodembescherming stelt de lijst op van de erkende laboratoria.

Bij een te laag organische stofgehalte moet de landbouwer op het betrokken perceel het advies opvolgen dat het erkend laboratorium op basis van de analyseresultaten heeft gegeven. Indien uit de analyseresultaten blijkt dat bepaalde percelen een te lage pH hebben, moet hij deze bekalken (Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid).
Meer details over de regelgeving van de randvoorwaarden kunt u raadplegen op de website van Landbouw en Visserij.

 

Wettelijk kader mestwetgeving

Als gevolg van het nieuwe Mestdecreet zijn, ondermeer, de bemestingsnormen, de uitrijregeling en de drempelwaarden voor het nitraatresidu gewijzigd. Deze wijzigingen houden ook rekening met het bodemtype waardoor er bijvoorbeeld strengere bemestingsnormen gelden op zandgronden dan op niet zandgronden of een soepeler uitrijregeling op zware kleigronden. De geografische afbakening van de zandgronden en kleigronden werd vastgelegd in een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering

De mestwetgeving voorziet dat wanneer een landbouwer op basis van een textuurbepaling kan aantonen dat zijn perceel een andere textuur heeft dan vastgelegd volgens de afbakening, hij de textuur voor dit perceel kan laten wijzigen. Recent heeft de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de modaliteiten hiervoor vastlegt. Er zijn 2 wijzigingen mogelijk:

  • Een landbouwer die wil aantonen dat een perceel geen zandgrond is, moet beschikken over een manuele of granulometrische textuurbepaling van het perceel waaruit blijkt dat het perceel geen zandgrond is. In dat geval wordt het perceel als niet-zandgrond beschouwd en gelden er andere bemestingsnormen en nitraatresidudrempelwaarden.
  • Een landbouwer die wil aantonen dat zijn perceel vergelijkbare karakteristieken heeft als de zware kleigronden in de Polders, moet beschikken over een granulometrische textuuranalyse waaruit blijkt dat het kleigehalte minimaal 17.5% en het zandgehalte maximaal 15% bedraagt. Het perceel in kwestie moet bovendien de textuurklasse leem hebben. In dat geval kan de landbouwer op deze percelen dezelfde uitrijregeling toepassen als op de zware kleigronden.

In uitvoering van het Tuinbouwbesluit van 10 oktober 2008 moet bij de opmaak van een bemestingsadvies rekening gehouden worden met het organische koolstofgehalte van de bodem. De analyse van deze parameter mag maximaal 3 jaar oud zijn. 

Meer details over de mestregelgeving zijn raadpleegbaar op de website van de Mestbank.

 Terug

Erkende laboratoria in de discipline bodem, deel­domein bodem­bescherming (anno 2015)

Volgende laboratoria zijn erkend voor de analyse van de zuurte­graad (pH) en het organische koolstof­gehalte (OC%) van de bodem. Daarnaast maken tevens de manuele en/of granulo­metrische textuur­bepaling deel uit van het pakket.

 

 

zuurte­graad
(pH)

orga­nische kool­stof
(OC%)

manu­ele
textuur­bepa­ling

gra­nu­lo­me­trische
textuur­bepa­ling

Bodemkundige Dienst van België x x x x
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (NL) x x x x
ILVO x x  
AGROLAB Agrar und Umwelt (D) x x x
Justus-Liebig-Labor Rain (D) x x x  
LVI - Labo L. Iliano x x x  
Inagro
x x x  

 

Al deze erkende laboratoria komen in aanmerking voor de analyses in het kader van de randvoorwaarden en voor de identificatie van "niet-zandgronden". Voor het bepalen van de "zware leemgronden" komen enkel die laboratoria in aanmerking die erkend zijn voor de granulometrische textuurbepaling.

Naam (met link naar website of e-mail)

Adres

Telefoon

Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee 016-31 09 22
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (NL) Zandbergsestraat 1, 4569 TC Graauw, Nederland 0031-11 463 54 00
ILVO Burg. Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke 09-272 26 93
AGROLAB Agrar und Umwelt (D) Breslauer straße 60, 31157 Sarstedt, Duitsland 0031-57 078 81 12 of
0031-57 078 11 20
Justus-Liebig-Labor Rain (D) p/a Tiense Suiker­raf­finaderij, Aandorenstraat 1, 3300 Tienen 016-80 13 02
LVI - Labo L. Iliano Schouteerpark 15, 9070 Destelbergen 09-228 19 70
Inagro Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke 051-27 33 30

 

Looptijd van de erkenningen

 

 

 

Erkenningsprocedure

De erkenningsprocedure is met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. Meer informatie over de nieuwe procedure vindt u onder het thema erkenningen.
De erkende laboratoria zijn ertoe gebonden de monsterneming en analyses uit te voeren volgens het Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van bodembescherming en de adviezen op te stellen conform de Code van goede praktijk bodembescherming. Deze documenten en de onderzoeksrapporten van gerelateerde studies zijn beschikbaar op de website van het referentielaboratorium VITO.

Terug

Contactpersoon: Petra Deproost
E-mail: petra.deproost@lne.vlaanderen.be