Taken en bevoegdheden van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG)

Afdelingshoofd : Bob Nieuwejaers

De afdeling beheerst de beleidsproblematiek inzake klimaatwijziging, luchtverontreiniging, milieuhinder en de relatie tussen milieu en gezondheid in Vlaanderen op een doelmatige, deskundige en geïntegreerde wijze, en dit in samenwerking met alle relevante actoren.

Dienst Lucht

is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Vlaamse beleid ter bestrijding van de luchtverontreiniging. Dit omvat o.m. het opstellen, uitvoeren, coördineren en evalueren van emissiereductieprogramma’s en saneringsprogramma’s ter verbetering van de luchtkwaliteit. In uitvoering daarvan worden  specifieke beleidsmaatregelen inzake luchtverontreiniging ontwikkeld en uitgevoerd. Vooral voor de transportsector moet daarbij intensief samengewerkt worden met andere actoren, zoals het departement MOW. In voorbereiding van het luchtbeleid worden emissiescenario’s en -prognoses opgesteld. Dit alles situeert zich binnen een internationale beleidscontext, zodat het proactief deelnemen aan Belgische en internationale overlegfora rond luchtverontreiniging een belangrijk deel van het takenpakket vormt. De kennisproductie van de dienst heeft in de eerste plaats te maken met de beleidscontext, de ontwikkeling van maatregelenpakketten en hun impact op de emissies en de luchtkwaliteit.

Dienst Klimaat

is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Vlaamse klimaatbeleid en de implementatie van het Europese emissiehandelssysteem in Vlaanderen. Een belangrijk deel van het takenpakket bestaat daarbij uit de participatie in de besluitvorming op Belgisch, Europees en mondiaal niveau. Ook hierbij is de kwantitatieve onderbouwing erg belangrijk, o.m. voor de ontwikkeling van energie- en broeikasgasprognoses en het inschatten van de effecten van verschillende beleidsscenario’s op de emissies en de sectoren zelf. Te ontwikkelen maatregelen situeren zich zowel binnen de leefmilieubevoegdheid als binnen andere beleidsdomeinen. Technisch-economische kennis is van belang, o.m. voor het beheer van het Vlaams Klimaatfonds, de verwerving van emissierechten en het beheer van het emissiehandelssysteem. Gelet op het transversale karakter van de klimaatproblematiek is samenwerking met en coördinatie naar quasi alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid hier een essentiële taak.

Dienst Milieuhinder

is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid rond milieuhinder (geluid, geur licht). De belangrijkste internationale driver is daarbij de implementatie van de Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49 met het opstellen van strategische geluidskaarten en geluidsactieprogramma’s voor belangrijke wegen, spoorwegen, grote agglomeraties en de luchthaven Brussel-Nationaal. De dienst beheert o.m. het geluidsmeetnet ANNE en het Milieuklachten Registratie- en Opvolgingssysteem MKROS en voert het vijfjaarlijks Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek SLO uit. Andere beleidsmaatregelen richting zich o.m. op de beperking van geurhinder in diverse sectoren (codes van goede praktijk), beperking van gehoorschade door muziekactiviteiten en de bescherming van stiltegebieden.

Dienst Milieu & Gezondheid

brengt de impact van milieuverontreiniging op de menselijke gezondheid in kaart en ontwikkelt op basis van deze wetenschappelijke kennis maatregelen om de schadelijke impact te verminderen. Een belangrijk beleidsinstrument daarbij is de humane biomonitoring, die door de dienst wordt aangestuurd. De dienst ontwikkelt daarbij actieprogramma’s op Vlaams en lokaal niveau en werkt daartoe samen met andere afdelingen, agentschappen en departementen en speelt ook een (mede) sturende rol op het Belgische en Europese niveau. Een ander belangrijk actiepunt is de kwaliteit van het binnenhuismilieu. Ook voor dit thema resulteert het uitgevoerde onderzoek in specifieke beleidsacties, bv. rond stookgedrag, ventilatie, dit laatste ook in relatie met het beleid en de regelgeving rond energiebesparing. Tot slot bereidt de dienst het Vlaamse beleid rond niet ioniserende straling voor en verleent hij de conformiteitsattesten voor zendantennes. Rond elk van deze thema’s sensibiliseert de dienst de Vlaamse bevolking.

Contacteer ons
Team Leefomgevingskwaliteit