Subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers

De basis voor deze subsidieregeling is het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers.

Gemeenten en actoren (bv. natuurverenigingen, regionale landschappen, bosgroepen, wildbeheerseenheden,…) kunnen doelgroepwerknemers inzetten voor taken rond natuurbehoud en –beheer, pesticidenvrij beheer van het openbaar domein, het sluiten van materialenkringlopen en openbare reinheid.

Het Departement Omgeving volgt het luik gemeenten op, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het luik actoren.

Luik gemeenten

Voor de periode 2014-2019 is het contingent verdeeld. Nu nog intekenen gaat niet meer.

Elke gemeente ontvangt een financiële tegemoetkoming van 10.500 euro om ten minste 2 takenpakketten van telkens 600 uren uit te voeren. Het niet-benutte contingent, dat in de rapportering wordt aangetoond, wordt jaarlijks herverdeeld over de gemeenten die meer dan 2 takenpakketten effectief hebben ingezet.

Hoe rapporteer je over het luik gemeenten?

Je mailt de rapportering over het voorgaande werkjaar jaarlijks tegen 1 april naar caplo.omgeving@vlaanderen.be. Gebruik als onderwerp van de mail de formulering ‘rapportering BVR doelgroepwerknemers milieugerelateerde taken gemeente X’.

De rapportering bestaat uit:

  • Een begeleidende brief, ondertekend door de burgemeester of de bevoegde schepen, of een collegebeslissing waaruit blijkt dat deze rapportering op het college werd besproken.
  • Het werkplan dat als excel-bestand (.xls) wordt ingediend.
  • De facturen/loonstaten die aantonen dat de taken werden uitgevoerd.
Contacteer ons
Team Lokale Overheden - Doelgroepwerknemers
Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België