Retributies erkenningen


Over de retributie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies:

  • een eenmalige voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

  • een periodieke voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning

Ook als een erkenning (tijdelijk) niet wordt gebruikt, moet de periodieke retributie betaald worden. 

Opgelet: de retributieregeling verandert in de loop van 2019! Dit kan impact hebben op jouw betaling. Klik hier voor meer informatie.

Top

Te betalen bedrag


Berekening te betalen retributie

De retributie wordt per erkenning betaald.

Bijzondere gevallen:

MER-deskundigen

  • voor een uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een bepaalde discipline waarvoor men al is erkend (bijkomende deeldomeinen) moet geen retributie betaald worden
  • er moet geen retributie worden betaald voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'
Technicus gasvormige brandstof

De technicus gasvormige brandstof betaalt de retributie enkel voor de erkenning van module GI. Voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII wordt geen bijkomende retributie betaald.

Uitbreiding erkenning

De retributie moet niet betaald worden bij een uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen in de discipline waarvoor de milieudeskundige erkend is.

 

Top


Overzicht bedragen

Opgelet: de retributieregeling verandert in de loop van 2019! Dit kan impact hebben op jouw betaling. Klik hier voor meer informatie.

Overzicht van de erkenningen en de te betalen retributies, met de bijhorende betalingsmededeling:

Erkenning

Eenmalige Retributie
Aanvraag

Periodieke Retributie
Toezicht

Milieudeskundige in de discipline
bodemcorrosie

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDB + naam en voornaam     

Bedrag 2019: € 576             

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDB + naam en voornaam

Retributieregeling verandert

Milieudeskundige in de discipline
geluid en trillingen

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDGT + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 576       

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDGT + naam en voornaam

Retributieregeling verandert  

Milieudeskundige in de discipline
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDH + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 576            

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDH + naam en voornaam  

Retributieregeling verandert     

MER-deskundige

Betalingsmededeling:
OMG-A-MER + naam en voornaam

Betalingsmededeling:
OMG-T-MER + naam en voornaam

         a) voor een eerste discipline

Bedrag 2019: € 576       

Retributieregeling verandert   

         b) per bijkomende discipline

Bedrag 2019: € 144        

Retributieregeling verandert
VR-deskundige

Betalingsmededeling:
OMG-A-VR + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 576

Betalingsmededeling:
OMG-T-VR + naam en voornaam

Retributieregeling verandert      

Milieucoördinator

Betalingsmededeling:
OMG-A-MC + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 288

Betalingsmededeling:
OMG-T-MC + naam en voornaam

Retributieregeling verandert

Bodemsaneringsdeskundige

Betalingsmededeling:
OVAM-A-BSD + naam bedrijf                 

Betalingsmededeling:
OVAM-T-BSD + naam bedrijf                       

         a) Type 1

Bedrag 2019: € 288

Retributieregeling verandert
         b) Type 2

Bedrag 2019: € 576

Retributieregeling verandert
Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

Betalingsmededeling:
OMG-A-BBB + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576

Betalingsmededeling:
OMG-T-BBB + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576 

Boorbedrijf

Betalingsmededeling:
VMM-A-BB + naam bedrijf

Betalingsmededeling:
VMM-T-BB + naam bedrijf

         a) voor een eerste discipline

Bedrag 2019: € 576

Retributieregeling verandert
         b)  per bijkomende discipline

Bedrag 2019: € 144

Retributieregeling verandert
Koeltechnisch bedrijf N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-T-BKS + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576

Airco-energiedeskundige N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-AED + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus vloeibare brandstof N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TV + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus gasvormige brandstof N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-GV  + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus verwarmingsaudit N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-VA + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Koeltechnicus N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TKI + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus brandbeveiligingsapparatuur N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TBB + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus elektrische schakelinrichtingen N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TES + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus klimaatregelingsapparatuur voertuigen N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TKM + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 35

Technicus stookolietanks N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-SV + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 144

Milieuverificateur decretale milieuaudit N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-MV + naam en voornaam

Bedrag 2019: € 288

Elk jaar worden op 1 januari de retributies geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november op deze pagina gepubliceerd . Voor meer info over de erkenning van bodemsaneringsdeskundigen en boorbedrijven kan je terecht op de website van de OVAM en de VMM.

Top


Hoe betaal ik de retributie?

De retributies worden gestort op volgende rekening:

BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB.

De vrije betalingsmededeling en het bedrag worden ingevuld volgens bovenstaande tabel.
Voor de traceerbaarheid van de betalingen is het erg belangrijk in het mededelingsveld van de overschrijving de mededeling correct over te nemen, aangevuld met de naam en voornaam van de persoon voor wie of naam van het bedrijf waarvoor de retributie wordt gestort.

Top

Bewijsstukken retributie

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten kan vragen een bewijs van betaling van de retributie voor te leggen.

Volgende stukken worden aanvaard als betalingsbewijs:

  • (een kopie van) een rekeninguittreksel
  • (een kopie van) een door de bank met een stempel of handtekening van de bankbediende geattesteerde betalingsopdracht

Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd.

Top


Wat als ik de retributie niet betaal?

De erkenning kan worden geschorst of opgeheven als de periodieke retributie niet betaald wordt. 

Top


Stopzetten erkenningsplichtige activiteiten

Als je beslist geen erkenningsplichtige activiteiten meer uit te oefenen, moet je dit melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Bodemsaneringsdeskundigen melden de stopzetting aan OVAM en boorbedrijven melden aan VMM.
De erkenning vervalt op de dag dat de stopzetting van het gebruik werd meegedeeld. In dit geval moet de periodieke retributie niet meer betaald worden.

Top

Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn: