Retributies erkenningen


Over de retributie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies:

  • een eenmalige voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

  • een periodieke voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning

Ook als een erkenning (tijdelijk) niet wordt gebruikt, moet de periodieke retributie betaald worden. 

Opgelet: de retributieregeling verandert in de loop van 2019! Dit kan impact hebben op jouw betaling. Klik hier voor meer informatie.

Top

Te betalen bedrag


Berekening te betalen retributie

De retributie wordt per erkenning betaald.

Bijzondere gevallen:

MER-deskundigen

  • voor een uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een bepaalde discipline waarvoor men al is erkend (bijkomende deeldomeinen) moet geen retributie betaald worden
  • er moet geen retributie worden betaald voor de behandeling van de aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'
Technicus gasvormige brandstof

De technicus gasvormige brandstof betaalt de retributie enkel voor de erkenning van module GI. Voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII wordt geen bijkomende retributie betaald.

Uitbreiding erkenning

De retributie moet niet betaald worden bij een uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen in de discipline waarvoor de milieudeskundige erkend is.

 

Top


Overzicht bedragen

Opgelet: de retributieregeling verandert in de loop van 2019! Dit kan impact hebben op jouw betaling. Klik hier voor meer informatie.

Overzicht van de erkenningen en de te betalen retributies, met de bijhorende betalingsmededeling:

Erkenning

Eenmalige Retributie
Aanvraag

Periodieke Retributie
Toezicht

Milieudeskundige in de discipline
bodemcorrosie

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDB + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 576             

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDB + voor- en achternaam

Retributieregeling verandert

Milieudeskundige in de discipline
geluid en trillingen

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDGT + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 576       

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDGT + voor- en achternaam

Retributieregeling verandert  

Milieudeskundige in de discipline
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Betalingsmededeling:
OMG-A-MDH + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 576            

Betalingsmededeling:
OMG-T-MDH + naam en voornaam

Retributieregeling verandert     

MER-deskundige

Betalingsmededeling:
OMG-A-MER + voor- en achternaam

Betalingsmededeling:
OMG-T-MER + voor- en achternaam

         a) voor een eerste discipline

Bedrag 2019: € 576       

Retributieregeling verandert   

         b) per bijkomende discipline

Bedrag 2019: € 144        

Retributieregeling verandert
MER-coördinator Betalingsmededeling:
OMG-A-MERCO + voor- en achternaam
 

a) niet erkend als MER-deskundige

Bedrag 2019: € 576  Retributieregeling verandert

b) erkend als MER-deskundige

Bedrag 2019: € 144  Retributieregeling verandert
VR-deskundige

Betalingsmededeling:
OMG-A-VR + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 576

Betalingsmededeling:
OMG-T-VR + voor- en achternaam

Retributieregeling verandert      

Milieucoördinator

Betalingsmededeling:
OMG-A-MC + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 288

Betalingsmededeling:
OMG-T-MC + voor- en achternaam

Retributieregeling verandert

Bodemsaneringsdeskundige

Betalingsmededeling:
OVAM-A-BSD + naam bedrijf                 

Betalingsmededeling:
OVAM-T-BSD + naam bedrijf                       

         a) Type 1

Bedrag 2019: € 288

Retributieregeling verandert
         b) Type 2

Bedrag 2019: € 576

Retributieregeling verandert
Bedrijf brandbeveiligingsapparatuur

Betalingsmededeling:
OMG-A-BBB + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576

Betalingsmededeling:
OMG-T-BBB + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576 

Boorbedrijf

Betalingsmededeling:
VMM-A-BB + naam bedrijf

Betalingsmededeling:
VMM-T-BB + naam bedrijf

         a) voor een eerste discipline

Bedrag 2019: € 576

Retributieregeling verandert
         b)  per bijkomende discipline

Bedrag 2019: € 144

Retributieregeling verandert
Koeltechnisch bedrijf N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-T-BKS + naam bedrijf

Bedrag 2019: € 576

Airco-energiedeskundige N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-AED + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus vloeibare brandstof N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TV + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus gasvormige brandstof N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-GV  + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus verwarmingsaudit N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-VA + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Koeltechnicus N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TKI + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus brandbeveiligingsapparatuur N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TBB + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus elektrische schakelinrichtingen N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TES + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Technicus klimaatregelingsapparatuur voertuigen N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-TKM + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 35

Technicus stookolietanks N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-SV + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 144

Milieuverificateur decretale milieuaudit N.v.t.

Betalingsmededeling:
OMG-MV + voor- en achternaam

Bedrag 2019: € 288

Elk jaar worden op 1 januari de retributies geïndexeerd. De nieuwe bedragen worden in de maand november op deze pagina gepubliceerd . Voor meer info over de erkenning van bodemsaneringsdeskundigen en boorbedrijven kan je terecht op de website van de OVAM en de VMM.

Top


Hoe betaal ik de retributie?

De retributies worden gestort op volgende rekening:

BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB

De vrije betalingsmededeling en het bedrag worden ingevuld volgens bovenstaande tabel.
Voor de traceerbaarheid van de betalingen is het erg belangrijk in het mededelingsveld van de overschrijving de mededeling correct over te nemen, aangevuld met de  voor- en achternaam van de persoon voor wie of naam van het bedrijf waarvoor de retributie wordt gestort.

Top

Bewijsstukken retributie

De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten kan vragen een bewijs van betaling van de retributie voor te leggen.

Volgende stukken worden aanvaard als betalingsbewijs:

  • (een kopie van) een rekeninguittreksel
  • (een kopie van) een door de bank met een stempel of handtekening van de bankbediende geattesteerde betalingsopdracht

Voor de betaling van de retributie kan geen factuur worden afgeleverd.

Top


Wat als ik de retributie niet betaal?

De erkenning kan worden geschorst of opgeheven als de periodieke retributie niet betaald wordt. 

Top


Stopzetten erkenningsplichtige activiteiten

Als je beslist geen erkenningsplichtige activiteiten meer uit te oefenen, moet je dit melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, bij voorkeur via het digitale erkenningenloket. Bodemsaneringsdeskundigen melden de stopzetting aan OVAM en boorbedrijven melden aan VMM.
De erkenning vervalt op de dag dat de stopzetting van het gebruik werd meegedeeld. In dit geval moet de periodieke retributie niet meer betaald worden.

Top

Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn: