Renovair - verkennend onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit in gebouwen na (energie-efficiënte) renovaties

De Renovair-studie werd opgestart met de volgende doelstellingen:

  1. het genereren van representatieve gegevens over het binnenmilieu voor en na de uitvoering van energiebesparende renovaties, met als doel om de gevolgen van specifieke vernieuwingen op het binnenmilieu in kaart te brengen en de kritische aspecten of kennishiaten te identificeren
  2. het genereren van gegevens over het binnenmilieu na de uitvoering van energiebesparende renovaties, om een database op te stellen die de binnenluchtkwaliteit in gerenoveerde gebouwen kan toetsen aan deze van energie-efficiënte nieuwbouw woningen (Clean Air Low Energy, LNE 2013) en aan het gemiddelde binnenmilieu in een Vlaamse woning (Toezicht op de gezondheid van de klachtvrije woningen, AZG 2012)
  3. bestuderen hoe binnenmilieu-polluenten uitgestoten door specifieke bouwmaterialen zich gedragen na verloop van tijd
  4. het verzamelen van aandachtspunten om, binnen het kader van het Renovatiepact 2015-2050 (waarbij de verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan geoptimaliseerd wordt tot het bijna-energieneutraal niveau), eveneens gezonde woningen te creëren

'Renovair' is een pilootstudie die werd uitgevoerd door VITO, waarbij in een relatief kleine steekproef zowel chemische, microbiologische als fysieke kenmerken van de luchtdichtheid van het gebouw, de ventilatie en de oppervlaktetemperatuur bepaald worden.

De auteurs zijn zich bewust van de beperkingen die er zijn bij dit onderzoeksopzet, waardoor resultaten statistisch beschouwd kunnen worden. In plaats daarvan worden de gegevens gerapporteerd en geanalyseerd op een beschrijvende manier. Een vooraf gedefinieerde set van selectiecriteria werd toegepast om gevallen te selecteren, die representatief zijn voor de huidige en toekomstige gebouwentrends en zo kunnen worden geëxtrapoleerd naar de rest van Vlaanderen.

Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid