Publieke inspraak van 5/5/2017 t/m 3/6/2017 over het plan-MER voor het golfterrein Bossenstein in Broechem (Ranst)

  • 5 mei 2017

Het bestaande golfterrein Bossenstein ligt momenteel niet in de juiste bestemming. Het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) zal de bestemming wijzigen in onder meer de bestemming golfterrein met overdruk natuurverweving.  

Een deel van het plangebied (1,3 ha) maakt deel uit van het VEN-gebied ‘Bos van Ranst’. Het RUP zal die zone uit het VEN-gebied halen en een andere locatie als compensatie voor dat VEN-gebied aanduiden.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 03/06/2017 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/f706ba1c-ca71-4149-8279-169a04b77fc6/20170324%20EG%20Bossenstein%20ontwerp-plan-MER%20%20%20kaartenatlas%20%20%20NTS%20bis.pdf (73,8 MB)

  • De nota ligt van  05/05/2017  t/m  03/06/2017 ter inzage
    • op het gemeentehuis van Ranst
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.