Publieke inspraak van 19/04/2019 t/m 18/06/2019 over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  • 19 april 2019

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas bevatten maatregelen en acties die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 18/06/2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

pdf bestandKennisgevingPlan-MER_Stroomgebiedbeheerplannen.pdf (565 kB)

Je kunt de nota ook downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be

  • De nota ligt van  19/04/2019  t/m  18/06/2019 ter inzage
    • op je gemeentehuis of stadhuis
    • bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel
Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.