Publieke inspraak van 16/05/2017 t/m 14/06/2017 over het Plan-MER voor het RUP lokaal bedrijventerrein Kortenaken

  • 16 mei 2017

De gemeente Kortenaken wil een lokaal bedrijventerrein van ongeveer 6 hectare ontwikkelen. De gemeente laat daarom een plan-MER opmaken voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat het in hoofdzaak agrarische plangebied zal herbestemmen tot zone voor lokale bedrijvigheid. Mogelijk wordt ook in buffers voor waterhuishouding, groenvoorzieningen, ecologische infrastructuur voor barrièrewerking en ontsluitingsinfrastructuur voorzien. De effecten van die herbestemmingen op vijf locaties zullen worden onderzocht in het plan-MER.. 

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 14/06/2017 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/00262281-eca1-4b8b-b891-19d44e95aba5/definitief_kennisgeving_RUP%20Lokaal%20bedrijventerrein%20Kortenaken%20incl%20kaartenbundel%20(1).pdf (8,9 MB)

  • De nota ligt van  16/05/2017  t/m  14/06/2017 ter inzage
    • op het gemeentehuis  van Kortenaken en Bekkevoort
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.