Publieke inspraak van 15/06/2017 t/m 15/08/2017 over het Plan-MER voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel in Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas

  • 15 juni 2017

De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel bevindt zich in de provincie Antwerpen op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten. Ze beslaat een oppervlakte van ongeveer 2495 hectare. De doelstelling van het ruilverkavelingsplan is een verbetering van de agrarische structuur door landbouwgronden te ruilen en te herverkavelen, de waterhuishouding te verbeteren en de landbouwpercelen te ontsluiten, in combinatie met maatregelen die een duurzame ontwikkeling van het ruilverkavelingsgebied op het vlak van natuur, landschap, archeologie, recreatief medegebruik … mogelijk maken.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 15 augustus 2017  kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/18cdf51b-b560-458b-ad52-34a7e44a7da0/KG%20RVK%20Rijkevorsel-Wortel.pdf  (36,5 MB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/dcd0faef-3b3a-4a5b-bae5-dfb64c4cb2c6/bijlage%207.pdf  (61,7 MB)

  • De nota ligt van  15/06/2017  t/m  15/08/2017 ter inzage
    • op het stadhuis/gemeentehuis van Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas
    • bij de Vlaamse Landmaatschappij
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.