Publieke inspraak van 11/05/2017 t/m 10/06/2017 over het Plan-MER Vissershaven Zeebrugge

  • 11 mei 2017

De stad Brugge laat een plan-MER opmaken voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat het plangebied van het huidige bijzonder plan van aanpak (BPA) Vissershaven van Zeebrugge zal herbestemmen voor het deel dat niet is opgenomen in het gewestelijk RUP afbakening zeehavengebied Zeebrugge. De doelstelling is de leefkwaliteit van de inwoners van Zeebrugge te verhogen, het gebied weer economisch interessant te maken voor handel en horeca en de toeristische aantrekkingskracht van de locatie te vergroten. De reconversie van de oude vismijnsite is daarbij een belangrijke ingreep.

De huidige bestemming volgens het BPA zal verfijnd worden om de gewenste planingrepen te kunnen uitvoeren. De effecten daarvan zullen in het plan-MER onderzocht worden. 

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 10/06/2017 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/c554952b-354c-408e-aecd-a2f27dd58593/PL0245_KG_definitief.pdf (61,8 MB)

  • De nota ligt van  11/05/2017  t/m  10/06/2017 ter inzage
    • in het gemeenschapshuis van Zeebrugge (Marktplein 12 - 8380 Zeebrugge)
    • op het stadhuis/gemeentehuis van Brugge en Knokke-Heist
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.