Publieke inspraak van 10/05/2017 t/m 08/06/2017 over het Plan-MER voor het RUP Reconversie van het vakantiedomein Duinenzicht in Westende

  • 10 mei 2017

Twin Properties laat een plan-MER opmaken met het oog op het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reconversie van het vakantiedomein Duinenzicht in Westende. De bestaande verblijfsrecreatieve zone krijgt door dat RUP een andere invulling: een dichtere en hogere bebouwing in de vorm van bakens en semipublieke tussenruimtes in de plaats van vakantiehuisjes. 

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 08/06/2017 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/71125a45-5abd-42ef-876d-49b8b185fe11/20170327%20Duinenzicht%20kennisgevingsnota%20plan-MER%20-%20tekst.pdf (33,2 MB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/064fe33f-8673-4562-90aa-77c3121b895c/20170327%20Duinenzicht%20kennisgevingsnota%20plan-MER%20-%20kaarten.pdf (32,4 MB)

  • De nota ligt van  10/05/2017  t/m  08/06/2017 ter inzage
    • op het gemeentehuis  van Middelkerke en Nieuwpoort
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.