Publieke inspraak van 08/05/2017 t/m 07/06/2017 over het Plan-MER voor het RUP Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde

  • 8 mei 2017

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) heeft als doel een bijkomende ruimte van ca. 61,4 ha aan regionaal bedrijventerrein planologisch te verankeren.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Een eerste terinzagelegging werd georganiseerd van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2017. Wegens een fout in de publicatie bij de provincie Oost-Vlaanderen, wordt een nieuwe terinzagelegging georganiseerd

Tot en met 7 juni 2017  kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

pdf bestandPL0235_KG.pdf (7.46 MB)

  • De nota ligt van  08/05/2017  t/m  07/06/2017 ter inzage
    • op het stadhuis/gemeentehuis van Oudenaarde, Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem
    • bij de provincie Oost-Vlaanderen
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.