Publieke inspraak van 04/05/2017 t/m 02/06/2017 over het Plan-MER voor het RUP Pelikaanstraat in Antwerpen

  • 4 mei 2017

De Stad Antwerpen laat een plan-MER opmaken met het oog op een gemeentelijk RUP dat het plangebied van het huidige BPA Pelikaanstraat zal herbestemmen. Het plangebied zal herbestemd worden naar een zone voor centrumfuncties waar een combinatie van functies mogelijk is. Een voorlopig programma ter invulling van het plangebied wordt voorgesteld in de kennisgevingsnota. De effecten ervan zullen in het plan-MER onderzocht worden.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 2 juni 2017  kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

pdf bestandKennisgeving_Pelikaanstraat.pdf (3.68 MB)

pdf bestandbijlagen_KGPelikaanstraat.pdf (6.63 MB)

  • De nota ligt van  04/05/2017  t/m  02/06/2017 ter inzage
    • op het stadhuis van Antwerpen
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.