Publieke consultatie VLAREM-trein 2019

Op dit moment wordt de VLAREM-trein 2019 op rails gezet. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van titel II van het VLAREM en haar bijlagen, het Milieuhandhavingsbesluit, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerpbesluit kunnen tot uiterlijk 18 februari 2019 bezorgd worden aan de afdeling GOP via vlarem@vlaanderen.be. Er kan alleen met duidelijk geformuleerde en gemotiveerde opmerkingen rekening gehouden worden (vermeld steeds de betrokken artikelen uit het ontwerpbesluit). Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd.

Bekijk de teksten: