Procedures milieueffectrapportage

Plan-m.e.r.-procedure voor RUP’s

Stroomschemaplan mer voor RUP's

Plan-m.e.r.-procedure voor programma’s en plannen (andere dan RUP’s)

plan-m.e.r.-screening 

Voor plannen die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, kan de initiatiefnemer een screeningsprocedure (ook ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ genoemd) volgen. De initiatiefnemer kan, als er aanzienlijke effecten te verwachten zijn, ook direct opteren voor de opmaak van een plan-MER. 

Plan-MER

Schema plan mer voor niet RUP

Project-MER

Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure wordt de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. De procedure kan opgesplitst worden in een deel voorafgaand het indienen van de omgevingsvergunning en een deel tijdens de omgevingsvergunningsprocedure.

Het voortraject is maatwerk waarbij optioneel kan gekozen worden voor verschillende bouwstenen. De enige verplichte stap is het indienen van de aanmelding (= melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op te stellen aan Team Mer) waarbij het Team Mer minstens moet beslissen over de opstellers van het MER.

Het MER wordt pas goedgekeurd tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. Bijgevolg kan tijdens het openbaar onderzoek ook ingesproken worden op het MER.

De verschillende bouwstenen van het voortraject worden verder besproken in de handleiding project-MER en omgevingsvergunning
 

Stroomschema project mer-procedure

 

Complexe projecten

Alle informatie over de procedures bij "complexe projecten" vind je op www.complexeprojecten.be.

 
Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79