Procedures MER

Plan-m.e.r.-procedure voor RUP’s

Stroomschemaplan mer voor RUP's

Plan-m.e.r.-procedure voor programma’s en plannen (andere dan RUP’s)

plan-m.e.r.-screening 

Voor plannen die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn kan de initiatiefnemer een screeningsprocedure (ook ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ genoemd) volgen. De initiatiefnemer kan, als er aanzienlijke effecten te verwachten zijn, ook direct opteren voor de opmaak van een plan-MER. “

Plan-MER

Schema plan mer voor niet RUP

 

Project-MER-procedure

De procedure voor het opstellen van een project-MER volgens het DABM kent drie fasen:

  1. Kennisgevingsfase- en richtlijnenfase: tijdens deze fase stellen de erkende MER-deskundigen het kennisgevingsdossier op en dienen het in bij de dienst Mer. De dienst Mer verklaart de kennisgeving al dan niet volledig. In de richtlijnenfase stelt de dienst Mer de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het project-MER vast.
  2. Uitvoeringsfase: de MER-deskundigen stellen het eigenlijke project-MER op.
  3. Beoordelingsfase: de dienst toetst het plan-MER inhoudelijk af aan de richtlijnen en keurt het project-MER goed of af.

Stroomschema project mer-procedure

 

Complexe projecten

Alle informatie over de procedures bij "complexe projecten" vind je op www.complexeprojecten.be.

Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79