Personeel en verzorging in een dierenhandelszaak

Personeel

Er moet voldoende en bekwaam personeel aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren en voor het dagelijks beheer van de handelszaak.

Opleiding

Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid is in het bezit van een van volgende diploma’s of getuigschriften:
•dierenzorg, op het niveau van secundair onderwijs
•bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
•bachelor diergeneeskunde
•asielmedewerker
diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend

De verantwoordelijke van de inrichting zorgt ervoor dat alle personeelsleden die betrokken zijn bij de verzorging van de dieren en die niet in het bezit zijn van een van de diploma’s of getuigschriften, een opleiding krijgen.

Om een opleiding te laten erkennen, dient de verantwoordelijke/organisator van de opleiding hiervoor een aanvraag in:
Aanvraag erkenning opleiding
•Met info over:  naam van de opleiding, programma, inhoud, duur, datum, lesgevers met korte cv

Voeding

De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften. Het voeder wordt gegeven in propere recipiënten en op zo’n manier dat alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig kunnen eten. Drinkbaar water is permanent beschikbaar.

Verzorging

  • de dieren worden minstens 2 keer per dag gecontroleerd
  • zieke dieren worden afgezonderd bv. in het afzonderingslokaal en zijn niet zichtbaar voor het publiek. Indien nodig wordt de dierenarts geraadpleegd.
  • nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd
  • de nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de dieren te vermijden en om dieren die niet met elkaar kunnen opschieten van elkaar te scheiden
  • er worden maatregelen getroffen om parasieten en ongedierte te bestrijden
Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn