Persberichten

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Uit de Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat de voedingssector op milieuvlak een positieve evolutie laat optekenen. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014 realiseerde de sector op alle onderzochte indicatoren duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Vooral de daling van het watergebruik met 14% is voor de sector van groot belang.

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit boost geven

Samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. Deze Green Deal moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

De Vlaamse Milieu-inspectie controleerde vorig jaar 4.513 bedrijven

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.

Affiche Week Van De Bij 2017

Week van de Bij en Dominique Persoone in 2017 ‘Wild van bijen’

Van 28 mei tot 4 juni 2017 is er de vierde keer de Week van de Bij. Dit jaar onder het motto "Wild van hart, wild van bijen". Ook dit jaar is Dominique Persoone peter van de campagne.

Affiche dikketruiendag 2017

Dikketruiendag houdt het koel

Met de slogan ‘Hou het poolijs koel’ organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) op vrijdag 17 februari 2017 voor de dertiende maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren in heel Vlaanderen acties uit die de CO2-uitstoot verminderen (www.dikketruiendag.be).

Meetplaats PAK's

Resultaten onderzoek naar PAK’s in Menen en Genk

Verder onderzoek naar PAK’s in Menen en Genk, toont dat er in de winter slechts kleine verschillen zijn in PAK’s-gehalten met het landelijk controlegebied Houtem. Naast verkeer is houtverbranding een belangrijke bron van PAK’s. In de zomer zijn de PAK’s-gehalten in de lucht hoger in de steden Genk en Menen dan in een landelijk gebied. Vooral het verkeer is dan de oorzaak van het verschil.

Onderzoek brengt potentieel van CO2-hergebruik in Vlaanderen in kaart

Om een beter zicht te krijgen op de toepassingen van CO2- afvang en -gebruik in Vlaanderen bracht het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie het potentieel ervan in kaart. Met koolstofafvang en -gebruik, gekend onder de Engelse term CCU (Carbon Capture and Utilization), vormt CO2 geen afvalstroom meer en wordt de koolstofkringloop gesloten.

Nudging in de supermarkt-meer vegetarisch

Gedragsinzichten en voeding: een duwtje in de groene richting

De klant in een supermarkt of de bezoeker van een bedrijfsrestaurant sturen richting milieuverantwoorde voeding, is mogelijk zonder expliciet te communiceren over duurzaamheid. Dat blijkt uit studies en testen die het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) heeft uitgevoerd

Bijenvriendelijke gemeente 2016

Beveren bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Beveren mag zich tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2016’ kronen. Het werd een nek aan nek race met Aalst, Beersel en Genk, maar uiteindelijk koos de jury Beveren als opvolger van Knokke-Heist die de titel in 2015 wegkaapte.

Vlaamse economie vergroent stelselmatig maar langzaam

De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze. Dat blijkt uit de monitor Groene Economie die vandaag op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld.

Affiche dikketruiendag 2017

Dikketruiendag 2017: Hou het poolijs koel!

Op vrijdag 17 februari 2017 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Dikketruiendag met de slogan ‘Hou het poolijs koel’.

Groene Economie Convenant om bedrijven verder te vergroenen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft op het Milieucongres in Mechelen een nieuw instrument aangekondigd om bedrijven en sectoren verder te vergroenen nl. de Groene Economie Convenant.

Milieumanagementsysteem EMAS te weinig gekend in Vlaanderen

Ondernemingen of organisaties die instappen in een milieumanagementsysteem, kiezen best voor EMAS. Net zoals bij de internationale ISO 14001-norm is het doel van EMAS om de milieu-impact van een organisatie te beperken, maar EMAS biedt ook een toegevoegde waarde op het vlak van communicatie, transparantie en geloofwaardigheid. Omdat EMAS weinig gekend is in Vlaanderen en meer erkenning verdient, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid een korte film gemaakt waarin bedrijfsleiders getuigen over hun ervaring met EMAS en experten het belang van milieuzorg onderstrepen. Film en informatie over EMAS zijn te vinden op www.emasloont.be.

Actieplan om luchtkwaliteit in agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone verder te verbeteren

Om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren, slaan de Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf Gent de handen in elkaar. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate verbinden ze zich ertoe om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide verminderen tussen 2016 en 2020. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie coördineert het actieplan dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vandaag in Gent voorstelde.

Milieu-impact koelinstallaties nog vaak onderschat

In 2015 werd bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties, een relatief lekverlies vastgesteld dat de maximaal toelaatbare grens van 5% overschreed. Een andere veel voorkomende tekortkoming bij bedrijven met koelinstallaties was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles. Dat blijkt uit controles uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Bedrijven kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. Het voorkomen van lekken door goed onderhoud en de juiste keuze van koelmiddel zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van de ozonlaag en het klimaat. Op donderdag 7 juli 2016 organiseert het Departement LNE een studiedag over de reductie van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling. Bedrijven kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. Het voorkomen van lekken door goed onderhoud en de juiste keuze van koelmiddel zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van de ozonlaag en het klimaat. Op donderdag 7 juli 2016 organiseert het Departement LNE een studiedag over de reductie van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling.

Vlaamse overheid in 2030: minstens 40 % minder CO2-uitstoot en 27 % minder energieverbruik

01/07/16 - De Vlaamse Regering engageerde zich op 1 juli om de klimaatimpact van de Vlaamse overheid sterk te verminderen. Door resoluut te kiezen voor minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot voor de eigen werking neemt de overheid haar verantwoordelijkheid op. Daarnaast wil ze een ambassadeursrol vervullen bij de noodzakelijke maatschappelijke verandering als antwoord op het klimaatakkoord van Parijs.

Persbericht: Projectoproep Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit

04/07/2016 - Vanaf heden tot 1 oktober 2016 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’. Het departement Landbouw en Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren deze eerste projectoproep ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’ of kortweg AGNABIO.

Week van de Bij: van bijenhotel naar restaurant voor bijen

29/05/2016 - Met de oproep om van uw tuin een restaurant voor bijen te maken, heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag in De Vroente in

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in Beerse en in de grensstreek Vlaanderen-Nederland

Laatste wijziging: 11-05-2016 Vandaag vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit Interreg-project wil in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen. Het project startte begin 2016 en loopt drie jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, de helft daarvan komt van Europa. Bedoeling is om de komende jaren 135 ha terreinen groen in te richten of te beheren. In Beerse gaan Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger onder de noemer B³ samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen.

Bijenspel HiveLife: bij-zaak wordt hoofdzaak

14/04/2016 - Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil met het nieuwe interactieve bijenspel HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen informeren over de bijenproblematiek en hen vooral aanzetten om in het dagelijkse leven een bij-zonder mooie leefomgeving te creëren. Leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas uit Diksmuide maakten vandaag in De Nachtegaal in De Panne kennis met de nieuwe app. Het bijenspel past in de Week van de Bij die het Departement LNE van 30 mei tot 5 juni 2016 opnieuw organiseert.

Bereken de duurzaamheid van nieuwe wijken

10/03/2016 - Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft samen met het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid een rekentool ontwikkeld om de duurzaamheid van een nieuwe woonwijk te berekenen. In de ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’ (DZM Wijken) komen thema’s aan bod zoals water, energie, materialen en afval, enz. Per thema zijn verschillende indicatoren uitgewerkt die de gebruiker in een Excel-bestand een score kan geven. Zo krijgt men een goed beeld van de duurzaamheid van een toekomstig project. Voor elk item wordt de lat hoger gelegd dan wat de wet voorschrijft.

Heel wat acties om voedselverlies te verminderen opgestart in 2015

Laatste wijziging: 04-03-2016 In uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies is het eerste voortgangsrapport met een overzicht van de inspanningen uit 2015 overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Het rapport geeft alle acties weer van de partners uit het Vlaams Ketenplatform, die zich geëngageerd hebben om tegen 2020 de voedselverliezen met 15% te verminderen. Momenteel wordt een methodologie ontwikkeld voor het meten van voedselverlies doorheen de volledige keten. Begin 2017 zal een eerste monitoringsrapport verschijnen.

Toegangsvoorwaarden voor lage-emissiezones vastgelegd

29/02/2016 - Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat de toegangsvoorwaarden voor een lage-emissiezone vastlegt. Dat betekent dat gemeenten in Vlaanderen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) kunnen invoeren. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig. Vooral oude dieselwagens worden hierbij geviseerd om de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te verminderen. Dankzij dit uitvoeringsbesluit kunnen gemeenten concreet met de maatregel aan de slag. Het doel van een LEZ is om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer dan 2.000 milieuovertreders bestuurlijk beboet in 2015

Laatste wijziging: 19-02-2016 10:35 Meer dan 2.000 milieuovertreders kregen in 2015 een bestuurlijke geldboete van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het gaat voornamelijk om boetes voor pv’s die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu. Sinds 2009 bestaat naast het strafrechtelijke spoor de mogelijkheid om milieudelicten administratief te beboeten.

Minister Schauvliege geeft startschot Dikkentruiendag in haven van Gent

Laatste wijziging: 15-02-2016 14:15 Met de slogan ‘Ons engagement kent geen grenzen’ organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vandaag voor de twaalfde maal Dikketruiendag in Vlaanderen. Scholen, gemeenten en ondernemingen voeren acties uit die de CO2-uitstoot verminderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, breidt het departement Leefmilieu het project uit over de grenzen heen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf vandaag het startschot van Dikketruiendag 2016 in de haven van Gent.

Dikketruiendag 2016 gaat over de grens

Laatste wijziging: 03-02-2016 Op maandag 15 februari 2016 organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) voor de twaalfde keer Dikketruiendag. Ondertussen is Dikketruiendag een begrip geworden in Vlaanderen. Omdat het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wil het departement LNE het project uitbreiden over de grenzen heen. Zo kan via Dikketruiendag de duurzame voortrekkersfunctie van Vlaanderen geëxporteerd worden naar het buitenland. Daarom is de slogan dit jaar ‘Ons engagement kent geen grenzen’.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

18-01-2016 Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten. Deze maand gaat het Europees project 2B Connect van start. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

02-02-2016 Uit een onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was.

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen. We lichten de belangrijkste punten toe.

NO2: Eindrapport van het luchtkwaliteitsplan en verdere aanpak

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt stelselmatig beter, maar de normen worden nog niet overal gehaald en er is verdere actie nodig.

De Europese Commissie neemt het Belgische milieubeleid onder de loep

De Europese Commissie heeft het eerste rapport gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten, waaronder België, de Europese milieuwetgeving uitvoeren. De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden staan positief tegenover deze Environmental Implementation Review.

Voorlopig eindrapport Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Lees het voorlopig eindrapport van het Vlaams actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

LNE verbetert mee de bodem in de grensregio: project leve(n)de bodem

Om de bodemkwaliteit in de grensregio te verbeteren werken verschillende partners waaronder het Departement LNE samen in een Interreg-project.

23 februari: start omgevingsvergunning

Vanochtend is de omgevingsvergunning van start gegaan: de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning (en de verkavelingsvergunning). De nieuwe vergunningsprocedure wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, het oplossingsgerichte karakter én de keuze voor radicaal digitaal. Meer informatie vind je terug op de website www.omgevingsloket.be

Contacteer ons
Brigitte Borgmans
Woordvoerder
02 553 62 68
0473 73 28 30