Oproep startsubsidie 2019-2021

Oproep startsubsidie voor gewestelijke thematische verenigingen

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit voor milieu- en natuurverenigingen goed. De erkenning en subsidiëring van verenigingen gebeurt vanaf 2017 op basis van een meerjarenplan of -nota voor een periode van vijf jaar. Onafhankelijke commissies met experten adviseerden de aanvragen en volgen de werking van de verenigingen op.

De administratieve lasten en interne beheerkosten worden tot een minimum beperkt. Voor verenigingen ligt de klemtoon op het plannen van en rapporteren over acties op het terrein op een manier die een resultaatgedreven werking ondersteunt en versterkt. Voor de administratie ligt de klemtoon op het controleren van een aantal eenduidig bepaalde parameters en de ondersteuning van de commissies.

Voor de eerste subsidiëringsperiode 2017-2021 werden 38 milieu- en natuurverenigingen, verdeeld over vier categorieën, erkend.

Omdat het beschikbare budget voor de categorie van gewestelijke thematische verengingen niet volledig toegekend is, heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege beslist om een oproep te doen voor een startsubsidie voor verenigingen die thematisch werken en nog niet erkend zijn.

Deze startsubsidie is bedoeld om nieuwe initiatieven door te laten groeien naar een stabiele werking als gewestelijke thematische vereniging. De subsidiëring gebeurt op basis van een plan van aanpak dat de verdere uitbouw van de vereniging beschrijft.

Gewestelijke thematische verenigingen dragen vanuit een onderbouwde en organisatie-eigen visie bij tot het realiseren van korte- en langetermijntransitiedoelen. Zij zijn een kenniscentrum voor milieu- en natuurgerelateerde problemen, uitdagingen en behoeften relevant voor Vlaanderen en zetten activiteiten op met een bereik over heel het Vlaamse Gewest. Zij zoeken mee naar oplossingen voor problemen, uitdagingen en behoeften bij verschillende actoren in de samenleving, onder meer door in te zetten op expertise en door middel van maatschappelijke innovatie.

In het totaal kunnen er maximaal vier milieu- en natuurverenigingen eenmalig de startsubsidie ontvangen. Deze subsidie bedraagt jaarlijks 60.000 euro voor de periode 2019 tot en met 2021. Doordat de startsubsidie niet gekoppeld is aan een erkenning moeten deze verenigingen in 2021 een erkennings- en subsidiëringsdossier indienen voor de subsidiëringsperiode 2022-2026.

Contacteer ons
Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Ondersteuning BBL

Bond Beter Leefmilieu, de koepelorganisatie van de natuur- en milieusector biedt ondersteuning en procesbegeleiding bij de opmaak van het plan van aanpak, het jaarplan en de voortgangsrapportage.

Contacteer Nik Meeusen op nik.meeusen@bblv.be en 02 282 17 41.