Openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

  • 19 september 2018

Het ontwerp voor een derde implementatieplan geeft een geactualiseerd overzicht van de programma’s en acties op federaal en regionaal vlak met de bedoeling van een vermindering of zelfs de eliminatie van de productie en het opzettelijk gebruik van bepaalde chemische producten en de reductie of eliminatie van de emissies als gevolg van onbedoelde productie van andere producten.

De raadpleding duurt van  20 september 2018 tot en met 19 november 2018. Je kan het ontwerp online raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://consult-leefmilieu.be . 

De opmerkingen moeten uiterlijk tegen 19 november 2018 worden ingediend:

  • bij voorkeur per e-mail, met de vermelding “raadpleging POPs” (e-mail adres:    adly.manseri@environnement.belgique.be); 
  • per post, met op de omslag de vermelding “raadpleging POPs” (adres: EUROSTATION, Victor Hortaplein 40, bus 10 te 1060 Brussel).