Openbaar onderzoek van 8 november 2018 tot 7 januari 2019 over het plan-MER van de ruilverkaveling Gooik

  • 25 oktober 2018

De ruilverkaveling Gooik heeft een oppervlakte van ca. 2900 ha en situeert zich volledig op het grondgebied van de gemeente Gooik. De eerste doelstelling van het ruilverkavelingsproject is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. Daarnaast kan via een ruilverkaveling een snelle, betere en integrale inrichting van de regio tot stand worden gebracht, waarbij maatregelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor functionele fietsverbindingen en voor bodemconservering.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Het plan-MER werd goedgekeurd op 3 november 2016.

De gemeente Gooik en haar buurgemeenten Galmaarden, Herne, Pepingen, Lennik, Roosdaal en Ninove organiseren i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vanaf 8 november 2018 tot 7 januari 2019 een openbaar onderzoek over het milieu-effectenrapport van de RVK Gooik. Op dit openbaar onderzoek kan elke inwoner van Gooik, of van haar buurgemeenten het plan-MER inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.
Daarnaast wordt ook de beslissing van de dienst Mer over de rijkwijdte en het detailleringsniveau van het plan-MER en de beslissing van de goedkeuring van het plan-MER neergelegd.

Op 8 en 9 november 2018, van 13u30 tot 16u00 en van 17u00 tot 19u30 vindt een infomarkt plaats over het project in Zaal Edele Brabant, Strijdlandstraat 53, 1755 Gooik.

De documenten downloaden :

De documenten zijn in de periode van het openbaar onderzoek ook te contacteren op de website van: de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be)

Als u opmerkingen of bezwaren wilt formuleren dan kan dat schriftelijk tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van een van de bovengenoemde gemeenten. tegen uiterlijk 7 januari 2019.

 

Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79