Milieutoezicht en handhaving

Inspecteren en maatregelen nemen

Alles over inspecteren en maatregelen: milieu-inspectieplannen, milieuhandhavingsrapporten, checklists, instrumenten, …

Sanctioneren van overtreders

Alles over sanctionering: het beboetingskader, de procedure en de criteria voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes.

Regelgeving

Het Milieuhandhavingsdecreet werd in het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) ingevoegd als titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen".

Wat als je de milieuregelgeving niet naleeft?

Als je de milieuregelgeving niet naleeft, kan dat opgemerkt worden door een toezichthouder die bevoegd is voor het toezicht op die regelgeving of door de politie. Ook een burger kan dit signaleren, zodat de bevoegde instantie ter plaatse kan komen om vaststellingen te doen. 

Erkenning lokale toezichthouders