Contacteer ons

Milieueffectrapportage

Bekendmaking definitieve vaststelling Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bedrijventerrein Leuvensesteenweg Diest'

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op 11 oktober 2016 het PRUP 'Bedrijventerrein Leuvensesteenweg Diest' definitief vastgesteld.

De plandocumenten zijn digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen. De documenten kunnen ook worden ingekeken op het provinciehuis en het stadhuis van Diest.

Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Op zoek naar een specifiek dossier?
Complexe projecten

Om complexe projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn met een maximaal draagvlak is er een specifieke procesaanpak uitgetekend. Alle info over  de lopende projecten en de bekendmaking van beslisdocumenten vind je op www.complexeprojecten.be.

In de kijker: handleiding MER in de omgevingsvergunning

De project-MER procedure zit vanaf 23 februari 2017 geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure. Als je nieuwe MER’s opstart, houd je best al rekening met de nieuwe procedure en werkwijze. Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te ondersteunen heeft de dienst Mer een handleiding opgemaakt over de integratie van MER in de omgevingsvergunning. Hierin kan je nagaan welk traject het best geschikt is voor jouw project of het best aan jouw behoefte beantwoord.

De handleiding downloaden of inkijken

Handleiding MER in omgevingsvergunning (349 kB)

MER-nieuwsbrief