Milieu en mobiliteit: wat kan je als gemeente doen?

Heel wat aangrijpingspunten om milieuproblemen veroorzaakt door wegverkeer aan te pakken liggen op lokaal niveau. Om gemeentelijke ambtenaren, mobiliteitsbegeleiders en anderen te helpen deze oplossingen maximaal te benutten zijn er verschillende instrumenten.

1. Kennis rond de wisselwerking tussen mobiliteit, milieu en gezondheid

2. Knelpuntanalyse lucht en geluid

3. Mogelijke maatregelen

Op lokaal niveau kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de blootstelling aan luchtverontreiniging en/of geluidshinder terug te dringen. Zeker op knelpuntlocaties is het aangewezen om actie te ondernemen.

4. Milieubeoordeling van mobiliteitsmaatregelen

5. Integratie binnen het mobiliteitsplanningsproces

 6. Advies voor lokale overheden door de medisch milieukundigen van de Logo's i.s.m. VIGeZ

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)