Milieu en landbouw

Het Departement Omgeving tracht via verschillende kanalen het engagement bij de landbouwsector aan te wakkeren zodat deze verder gaat dan wettelijk strikt verplicht is.

Projectoproep Landbouw-natuur: indienen voor 9 februari

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.

De oproep zal jaarlijks gelanceerd worden en is thematisch afgebakend.

Dit jaar is het thema insecten. Recent Duits onderzoek  toonde aan dat in Duitse natuurgebieden 75% van de insecten verdwenen is. Ook elders in Europa zijn er onrustwekkende signalen. Deze achteruitgang van de insectenpopulaties is zowel voor natuur als voor landbouw slecht nieuws. Insecten bevinden zich aan de basis van de voedselketen en een afname aan insecten betekent ook een afname aan voedselaanbod voor bijvoorbeeld vogels. Insecten kennen ook hun nut in de landbouw. Als functionele agrobiodiversiteit leveren ze bepaalde diensten aan de landbouw zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, enz. …

Doelgroep oproep

Er worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 9 februari 2018. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2018, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2020. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project. De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag (dus minimum €6 667 in geval de volledige financiering van €20 000 wordt aangevraagd).

Voor meer informatie kunt u terecht bij katleen.vanessche@vlaanderen.be of eva.snijders@vlaanderen.be.

Documenten

TWOL-onderzoek Agro-ecologie in het onderwijs

Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij, het onderzoek en het beleid wordt aangestuurd op een transitie naar een ander landbouwsysteem dat meer rekening houdt met de ecologische grenzen, en dat sociaal aanvaardbaar en economisch haalbaar is. Daarbij wordt het agro-ecologisch landbouwmodel naar voor geschoven. Dit landbouwmodel streeft naar een optimale opbrengst, zonder gebruik van externe inputs met maximale benutting van de diensten die het agro-ecosysteem zelf biedt. Daarnaast omvat het ook een aantal sociale principes zoals voedselsoevereiniteit en autonomie.

Een TWOL-onderzoeksopdracht ging na of agro-ecologie als volwaardig alternatief aan bod komt in de vorming en educatie naar de (toekomstige) landbouwer. Dit resulteerde in een eindrapport ‘Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie: Verkenning van de situatie in Vlaanderen’ . 

Samenvatting van de studie door ILVO

Draagvlakverbredingsprojecten landbouw en leefmilieu

Jaarlijks lanceren het Departement Omgeving, VLM, ANB en L&V een projectoproep rond draagvlakverbreding tussen landbouw en natuur, voor initiatieven in de brede zin (natuur, landschap en milieukwaliteit). Hierbij wordt zoveel mogelijk vertrokken vanuit concrete casussen (vb. bedrijfs- en terreinbezoeken). Lokale landbouwers- en natuurverenigingen en eventueel ook socio-culturele-, erfgoed-, hengelaars-, jachten andere verenigingen zijn steeds nauw betrokken.

Deze projectoproep richt zich tot de Regionale Landschappen, eventueel vertegenwoordigd door of in samenwerking met een andere partner.

De hoofddoelstellingen van de projecten draagvlakverbreding zijn:

  • kansen scheppen om het wederzijds begrip tussen landbouwers, natuurgebruikers en landschaps- en natuurbeschermers te stimuleren. Inleving in de zienswijze van de andere partijen is een essentiële voorwaarde daartoe. Dit kan opengetrokken worden naar de bredere samenleving of andere sectoren;
  • resultaatgericht werken om op het einde van het initiatief te komen tot concrete samenwerkingsverbanden die als rechtstreeks gevolg van het project doorwerken in de onmiddellijke toekomst.

Agnabio

Binnen de Vlaamse overheid wordt actief gewerkt aan het bevorderen van agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit. De beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Omgeving  kennen een uitgebreide werking inzake dit thema. Met behulp van verschillende instrumenten worden de landbouwers ertoe aangezet om via agrarisch natuurbeheer de agrobiodiversiteit te behouden en zelfs te versterken, en om zorg te dragen voor het landschap.

Eind 2009 werd een structurele werking opgericht tussen de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid rond de thema’s agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit. Dit gemeenschappelijk initiatief noemen we verder kortweg AGNABIO. Meer info over AGNABIO is te vinden op de website van departement Landbouw en Visserij.

Contacteer ons
Team Milieu-Integratie Economie