Milieu en landbouw

TWOL-onderzoek Agro-ecologie in het onderwijs

Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij, het onderzoek en het beleid wordt aangestuurd op een transitie naar een ander landbouwsysteem dat meer rekening houdt met de ecologische grenzen, en dat sociaal aanvaardbaar en economisch haalbaar is. Daarbij wordt het agro-ecologisch landbouwmodel naar voor geschoven. Dit landbouwmodel streeft naar een optimale opbrengst, zonder gebruik van externe inputs met maximale benutting van de diensten die het agro-ecosysteem zelf biedt. Daarnaast omvat het ook een aantal sociale principes zoals voedselsoevereiniteit en autonomie.

Een TWOL-onderzoeksopdracht ging na of agro-ecologie als volwaardig alternatief aan bod komt in de vorming en educatie naar de (toekomstige) landbouwer. Dit resulteerde in een eindrapport ‘Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie: Verkenning van de situatie in Vlaanderen’ . 

Samenvatting van de studie door ILVO

Draagvlakverbredingsprojecten landbouw en leefmilieu

Jaarlijks lanceren het Departement Omgeving, VLM, ANB en L&V een projectoproep rond draagvlakverbreding tussen landbouw en natuur, voor initiatieven in de brede zin (natuur, landschap en milieukwaliteit). Hierbij wordt zoveel mogelijk vertrokken vanuit concrete casussen (vb. bedrijfs- en terreinbezoeken). Lokale landbouwers- en natuurverenigingen en eventueel ook socio-culturele-, erfgoed-, hengelaars-, jachten andere verenigingen zijn steeds nauw betrokken.

Deze projectoproep richt zich tot de Regionale Landschappen, eventueel vertegenwoordigd door of in samenwerking met een andere partner.

De hoofddoelstellingen van de projecten draagvlakverbreding zijn:

  • kansen scheppen om het wederzijds begrip tussen landbouwers, natuurgebruikers en landschaps- en natuurbeschermers te stimuleren. Inleving in de zienswijze van de andere partijen is een essentiële voorwaarde daartoe. Dit kan opengetrokken worden naar de bredere samenleving of andere sectoren;
  • resultaatgericht werken om op het einde van het initiatief te komen tot concrete samenwerkingsverbanden die als rechtstreeks gevolg van het project doorwerken in de onmiddellijke toekomst.

Agnabio

Binnen de Vlaamse overheid wordt actief gewerkt aan het bevorderen van agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit. De beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Omgeving  kennen een uitgebreide werking inzake dit thema. Met behulp van verschillende instrumenten worden de landbouwers ertoe aangezet om via agrarisch natuurbeheer de agrobiodiversiteit te behouden en zelfs te versterken, en om zorg te dragen voor het landschap.

Eind 2009 werd een structurele werking opgericht tussen de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid rond de thema’s agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit. Dit gemeenschappelijk initiatief noemen we verder kortweg AGNABIO. Meer info over AGNABIO is te vinden op de website van departement Landbouw en Visserij.

Contacteer ons
Team Milieu-Integratie Economie