Milieu en landbouw

Projectoproep Landbouw-natuur: indienen voor 1 februari

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.
De oproep zal jaarlijks gelanceerd worden en is thematisch afgebakend.

Dit jaar is het thema klimaat. In de media wordt de laatste jaren veelvuldig geschreven en gepraat over het feit dat onze landbouw een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering. In Vlaanderen was de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of omgerekend 16% van de niet-ETS emissies. Maar naast de uitstoot van broeikasgassen draagt onze landbouw ook voor een groot stuk bij aan klimaatmitigatie (bv. door koolstofopslag in weilanden, akkers, kleine landschapselementen (KLE’s) en natuurlijke shelters voor vee, …) en -adaptatie (bv. Infiltratie, opvang en bufferen van regenwater ; beschikbaarheid van water in periodes van droogte, bodemkwaliteit, biodiversiteit, …) en zijn er hier nog heel wat opportuniteiten.. We zijn op zoek naar positieve, grondgebonden projecten rond landbouwpraktijken/-vormen die bijdragen aan klimaatadaptatie en -mitigatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.

Doelgroep oproep

Iedereen kan een projectvoorstel indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

  • Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 1 februari 2019.
  • De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2019, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2021.
  • De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project.
  • De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag (dus minimum €6 667 in geval de volledige financiering van €20 000 wordt aangevraagd).

Documenten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Katleen Van Essche (katleen.vanessche@vlaanderen.be of 02 553 03 37) of Natasja Elsen (natasja.elsen@vlaanderen.be of 02 553 80 68).

Contacteer ons
Team Milieu-Integratie Economie