Luchtverontreiniging: Vlaamse plannen

 

Luchtbeleidsplan 2030

Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het Luchtbeleidsplan 2030 definitief goedgekeurd. Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het plan is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284.

Download het luchtbeleidsplan 2030:

Bijlagen:


Emissiereductieprogramma's (2002-2009)

In het kader van de NEC-richtlijn moest zowel in 2002 als in 2006 een reductieprogramma worden opgesteld, waarin beschreven wordt op welke manier de emissieplafonds zullen worden nageleefd.

 


 

Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO2 (2012 - 2015)

De luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO2 uit richtlijn 2008/50 zijn van kracht vanaf 2010. De richtlijn laat evenwel toe om, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, uitstel te krijgen voor de inwerking treding van deze normen. De uitstelaanvraag moest vergezeld zijn van een luchtkwaliteitsplan voor NO2 . Dat plan bevat maatregelen om zo snel mogelijk de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 te behalen en werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2012. Op basis van deze uitstelaanvraag en het goedgekeurde luchtkwaliteitsplan verleende de Europese Commisie België op 6 juli 2012 uitstel voor de inwerkingtreding van de normen voor NO2 tot 2015 (i.p.v. 2010). De beslissing van de Europese Commissie vind je hier terug.

De luchtkwaliteitsnormen worden op basis van het meetnet overschreden in 2 zones in Vlaanderen: in de haven van Antwerpen en in de agglomeratie Antwerpen. Eén van de belangrijkste bronnen die de overschrijdingen veroorzaken is wegverkeer. In de haven van Antwerpen komt daar de  industrie bij. De bijkomende maatregelen om aan de normen te voldoen omvatten enerzijds Vlaamse maatregelen, met de focus op heel Vlaanderen en anderzijds bijkomende maatregelen goedgekeurd door de stad Antwerpen en het havenbestuur van Antwerpen.

Over dit luchtkwaliteitsplan en de voortgang van de verschillende opgenomen maatregelen wordt jaarlijks gerapporteerd worden aan de Vlaamse Regering:


 

Saneringsplan fijn stof voor de zones met overschrijding in 2003 en aanpak fijn stofproblematiek in Vlaanderen; plan in uitvoering van de richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG (2005)

Sinds 1 januari 2005 zijn luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof van kracht, conform de richtlijnen 96/62/EG en  1999/30/EG (beide zijn intussen geïntegreerd in richtlijn 2008/50). Vóór 2005 mochten deze normen, bij wijze van overgangsperiode, binnen een bepaalde marge overschreden worden.

In 2003 werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen alsnog overschrijdingen vastgesteld. De richtlijnen voorzien dat er voor deze plaatsen een saneringsplan moet worden opgesteld. Vlaanderen koos ervoor om dit plan te integreren in een algemener plan dat een daling van de fijn stofconcentratie in heel Vlaanderen beoogt en dat op die manier een verbetering van de levenskwaliteit van elke burger tot gevolg zal hebben.

Het "Saneringsplan fijn stof voor de zones met overschrijding in 2003 en aanpak fijn stofproblematiek in Vlaanderen; plan in uitvoering van de richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG" werd op 23 december 2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Dit Vlaamse stofplan werd verder verfijnd in twee andere plannen, elk gericht op andere regio’s (zie lokale plannen).