Luchtverontreiniging: lokale plannen

In aanvulling op de Vlaamse actieplannen worden voor bepaalde hotspotzones lokale plannen opgesteld, waar nodig in samenwerking met lokale actoren (gemeentebesturen, havenbesturen).

Saneringsplan luchtkwaliteit voor de luchtkwaliteitszone BEF07S ‘Hoboken’ is ingediend bij de Europese Commissie

In 2015 werd in de gemeente Hoboken, de Europese grenswaarde voor lood in de lucht overschreden. Deze overschrijding werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waargenomen in een meetpost in de Curiestraat ter hoogte van de NV Umicore. Artikel 23 van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG verplicht lidstaten bij een overschrijding een actieplan op te stellen. Het ontwerpplan werd, conform de inspraakrichtlijn, onderworpen aan een openbaar onderzoek tijdens de periode van 1 september tot 14 oktober 2017.

Het actieplan is nu ingediend bij de Europese Commissie. In bijlage bij het actieplan zit het overwegingsdocument dat aangeeft hoe met de ontvangen inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek is omgegaan.

In uitvoering van het actieplan stelt de “Werkgroep Hoboken” jaarlijks een evaluatierapport op over een aantal bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning zijn opgenomen. Ook Umicore zelf moet jaarlijks een evaluatierapport opmaken over de evolutie van uitstoot en luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf. Beide evaluatierapporten en een overzicht van de stand van zaken van de geplande maatregelen zijn hieronder weergegeven.

 

Saneringsplan luchtkwaliteit voor de luchtkwaliteitszone BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’ is ingediend bij de Europese Commissie

Sinds 1 januari 2015 wordt de Europese jaargrenswaarde voor stikstofoxide (NO2) overschreden in de luchtkwaliteitszone BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’.  Deze luchtkwaliteitszone omvat de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem en Wilrijk en de gemeenten Edegem, Mortsel, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem en Schoten. Het Vlaamse Gewest en de betrokken lokale besturen hebben een luchtkwaliteitsplan opgesteld om de luchtkwaliteit in deze zone te verbeteren. Het ontwerpplan werd, conform de inspraakrichtlijn, onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende de periode van 1 augustus tot 30 september 2017.

Het actieplan is nu ingediend bij de Europese Commissie. In bijlage bij het actieplan zit het overwegingsdocument dat aangeeft hoe met de ontvangen inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek is omgegaan.

 

Actieplan voor Gent, kanaalzone en omgeving (2016 - 2020)

Het actieplan voor Gent, kanaalzone en omgeving werd begin 2016 afgerond en behelst de periode 2016-2020.

 

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2014 - 2018)

Het actieplan voor Antwerpen werd in 2014 goedgekeurd en behelst de periode 2014-2018. Dit plan bouwt verder op het “Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen” uit 2008.

 

Actieplan ‘Lood voor de zone Beerse’ (2010)

In 2007 werd in Vlaanderen voor het eerst de grenswaarde van lood uit richtlijn 1999/30 overschreden in de zone Beerse. De overschrijding werd veroorzaakt door industriële non-ferro activiteiten in de regio. In uitvoering van de richtlijn werd in 2010 een actieplan ‘Lood voor de zone Beerse’ goedgekeurd.

 

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2008)

Op 1 december 2008 stelde de Vlaamse minister van Leefmilieu samen met de bevoegde schepenen het "Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen" voor. Dit plan beschrijft de problematiek, brengt de bronnen die de meetpunten beïnvloeden in kaart en reikt oplossingen aan. Het beschrijft maatregelen naar de sectoren industrie, wegverkeer, scheepvaart, spoorverkeer, havengebonden werktuigen en huishoudens.

 

Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones (2007)

Het "Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones " uit mei 2007 brengt de problematiek van fijn stof in de industriële hotspotzones Gentse kanaalzone, Oostrozeke, Roeselare en Ruisbroek in kaart en geeft een overzicht van de maatregelen met betrekking tot industriële bronnen om de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren.