Logboek koelinstallaties: wat moet er in en wie is verantwoordelijk?

Bij een koelinstallatie die 5 ton CO2-equivalenten of meer aan F-gassen bevat, moet een installatiegebonden logboek worden bijgehouden. De afdeling Handhaving stelt in de praktijk echter vast dat dit logboek vaak onvolledig wordt ingevuld of zelfs ontbreekt. Wat moet er in het logboek terug te vinden zijn en wie is er verantwoordelijk voor?

Een volledig en correct ingevuld logboek laat toe om de koelinstallatie op een gepaste wijze te onderhouden en biedt meer garantie op een goede werking van de installatie. Zo kan aan de hand van de notities in het logboek bij een volgende controle of onderhoudsbeurt aandacht worden geschonken aan onderdelen die in het verleden voor problemen hebben gezorgd. Het gebruik van het logboek zorgt ervoor dat een onderhoud efficiënt kan verkopen en dat aandachtspunten voor een volgende onderhoud of controle meteen meegenomen worden.

De regelgeving zegt wat in het logboek moet staan (§8. van artikel 5.16.3.3. van Vlarem II).

Met vermelding van de datum, moet ten minste worden bijgehouden:

 • a. De datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van het type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud. Als de installatie gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, dan wordt de nominale koelmiddelinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent uitgedrukt. Als bij de installatie gerecycleerde of geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruikt worden, dan moet dit vermeld worden in het logboek met de naam en het adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf.
 • b. De datum en aard van de controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie worden verricht
 • c. Alle informatie over storingen en alarmen in de koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekverliezen
 • d. De hoeveelheid koelmiddel die aan een koelinstallatie wordt toegevoegd en het relatief lekverlies na elke bijvulling
 • e. De hoeveelheid koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en bestemming
 • f. Een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontroles
 • g. Significante periodes van buitenbedrijfstelling
 • h. Als de installatie buiten dienst is gesteld: de maatregelen die genomen zijn om het koelmiddel terug te winnen en te verwijderen
 • i. De voor- en achternaam en, indien van toepassing, het certificaatnummer van de persoon die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met h) en, indien van toepassing, de naam en het certificaatnummer van de onderneming waarbij de persoon in dienst is
 • j. Indien van toepassing: een attest dat is afgegeven door de onder i) bedoelde persoon met betrekking tot de door hem verrichte handelingen.

Let op:

 • Het logboek wordt doorgaans ingevuld door de koeltechnicus die werkzaamheden heeft verricht aan de installatie. De verantwoordelijkheid voor een volledig en correct ingevuld logboek ligt zowel bij de koeltechnicus die het logboek invult als bij het koeltechnisch bedrijf waarvoor de koeltechnicus werkt en de eigenaar en/of exploitant van de koelinstallatie.
 • Belangrijk is ook dat als een onderhoudscontract met een koeltechnische firma wordt stopgezet, de eigenaar en/of exploitant er zich van moet vergewissen dat het logboek van de koelinstallatie in zijn bezit is en dat hij dit logboek verder kan laten aanvullen door een nieuwe koeltechnische firma. Zo blijft de historiek van de werkzaamheden aan de koelinstallatie bewaard.
 • De regelgeving stelt ook expliciet dat het logboek zich in de nabijheid van de koelinstallatie moet bevinden en dus bijvoorbeeld niet ligt op de hoofdzetel van het koeltechnisch onderhoudsbedrijf.
 • Het logboek mag een papieren versie zijn, maar kan even goed een computerbestand zijn of een onderdeel zijn van een webtoepassing. Belangrijk is dat het ter plekke bij de koelinstallatie kan worden geconsulteerd door zowel het koeltechnisch bedrijf als de eigenaar of de bevoegde overheid.
 • De facturen van de aangekochte hoeveelheden koelmiddelen moeten bijgehouden worden door de exploitant om controle van de toegevoegde/afgetapte koelmiddelen mogelijk te maken.
Meer informatie
Contacteer ons
Dienst Klimaat