Kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in specifieke gebieden

Doelstellingen en indicatoren rond de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in specifieke gebieden

Doelstellingen
 • de kwaliteit van oppervlaktewateren, die bescherming moeten genieten in het kader van natuur of drinkwaterproductie, en van zwemwater verbetert
 • in het landbouwgebied neemt de nutriëntenconcentratie van het oppervlaktewater af

(Bron: EU Kaderrichtlijn Water, decreet Integraal Waterbeleid, Vlarem, EU-Nitraatrichtlijn)

Hieronder vind je de 5 indicatoren
Beschermde gebieden drinkwater

% oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden "drinkwater" die voldoen aan alle normen

 • doel: 90% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • Cijfergegevens niet beschikbaar
  • Indicator wordt verder ontwikkeld.
  • Laatste aanpassing : februari 2016
  • Bron : VMM
MAP-meetnet

grafiek MAP-meetnet

Zwemwateren

% zwemwateren die ten minste aanvaardbaar scoren

 • doel: 100% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: 99% in 2015
 • status: in 2015 scoorden alle 42 badzones aan de kust 'goed' tot 'uitstekend'. Van de 45 zwemvijvers had er slechts één een slechte waterkwaliteit
 • kwaliteitzwemwater.be
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM
Nitraatconcentratie

Gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater van filterniveau 1 van het freatisch grondwatermeetnet

grafiek nitraat in grondwater

 • doel: Max. 36 mg/l eind 2014, Max. 32 mg/l eind 2018
 • trend: voorzichtige positieve evolutie
 • doelbereik: 100% in 2014
 • status: 34,9 mg/l (voorjaar) en 31,9 mg/l (najaar) in 2014
 • xlsx bestandcijfers nitraat in grondwater (11 kB)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM
Afname nitraatconcentratie

% meetpunten in hydrogeologisch homogene zones, waar in 2010 hogere concentraties gemeten werden en waar de gemiddelde nitraatconcentratie afgenomen is met minstens 10% eind 2014 en minstens 20% eind 2018

 • doel: 100%
 • trend: /
 • doelbereik: /
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)